WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 28.06.2010

Trzecie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia poświęcone zostało sytuacji na rynku pracy, kwestiom Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, systemowi doradztwa zawodowego. Członkom Rady przybliżone zostały zasady przyznawania środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz świadczeń dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dokonano także wyboru tematów, w ramach których realizowane będą projekty innowacyjne PO KL w województwie śląskim. Dyskusją kierował przewodniczący WRZ – Krzysztof Dzierwa.

P_d_6283117

Obrady Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Zmiany w obszarze zatrudnienia, według stanu na koniec maja, scharakteryzował dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Mieczysław Płaneta. Wskazał on na spadek bezrobocia w regionie do poziomu, jaki notowany był w sierpniu 2007 r., kiedy to bez pracy pozostawało 178 tys. osób. Dyrektor zaznaczył pewne tendencje, które ukształtowały się na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy. Od końca 2008 r. obserwowane jest zmniejszanie się dysproporcji między procentowym udziałem kobiet i mężczyzn wśród ogółu zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy – maj 2010: kobiety – 52,2 proc, mężczyźni – 47,8 proc. Wcześniej panie dominowały w statystykach. W porównaniu z 2008 r. nastąpiła także zmiana liczby młodzieży pozostającej bez zatrudnienia: grudzień 2008: 22,1 tys., maj 2010: 35,2 tys. Obecnie w województwie co piąty bezrobotny jest osobą młodą w wieku 18-24 lata.

Utrzymaniu pozytywnych oraz poprawie negatywnych wskaźników służyć ma realizacja przez publiczne służby zatrudnienia zadań nakreślonych w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia. Założenia RPDZ na rok 2010, przedstawione przez p.o. kierownika Wydziału Programów Rynku Pracy WUP – Pawła Durletę, uwzględniają: utrzymanie zatrudnienia i jego jakości, wspieranie działań służących ograniczeniu bezrobocia, dążenie do zminimalizowania skutków spowolnienia gospodarczego, poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Dzięki środkom z Funduszu Pracy – w tym dodatkowym środkom, pochodzącym z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej – skutecznie pozyskiwanym i zarządzanym przez publiczne służby zatrudnienia (w 2009 pieniądze z FP wykorzystane zostały na poziomie 99,1 proc.), inicjatywy podejmowane na rzecz rynku pracy mają duże szanse powodzenia.

Wsparcie uzyskać można również od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do instytucji zgłaszać mogą się przedsiębiory, którzy na skutek kryzysu gospodarczego znaleźli się w przejściowych trudnościach finansowych. Podczas posiedzenia WRZ kwestie związane z FGŚP objaśniła kierownik Biura Terenowego FGŚP w Katowicach – Aneta Golimowska.

Poprawie sytuacji w obszarze zatrudnienia sprzyjać mają także projekty innowacyjne. Kierownik Wydziału Naboru Projektów i Monitorowania EFS w WUP – Dagmara Soszyńska-Lisiakiewicz wyjaśniła, że chodzi tu o znalezienie nowych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania istniejących problemów. Członkowie WRZ dokonali wyboru tematów, w ramach których wskazane jest realizowanie tego typu projektów:
1)    Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia,
2)    Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity.

Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju systemu doradztwa zawodowego w województwie śląskim zarysował kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP – Maciej Zegarek. Z przedstawionych informacji wynika, iż poradnictwo zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia w naszym regionie całkiem dobrze funkcjonuje. Aby jednak osiągnąć standardy panujące w pozostałych krajach Unii Europejskiej, konieczny jest ciągły rozwój.

 

sporządziła: Aleksandra Zaręba