WUP_naglowek

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008

Po raz kolejny Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zgodnie z udzielonym przez Marszałka Województwa Śląskiego pełnomocnictwem opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia . Dokument ten o charakterze planistycznym zawiera cele, priorytety i  kierunki działań publicznych służb zatrudnienia oraz partnerów rynku pracy na rzecz zatrudnienia oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w regionie. Szczegółowe informacje na temat planowanych zadań w tym zakresie zawarte są w kartach zadań opracowanych przez poszczególne instytucje uczestniczące w przygotowaniu dokumentu.

Dokument ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 593/149/III/2008 z dnia 1 kwietnia br.

Założenia RPDZ (cele, priorytety, działania, wskaźniki, partnerzy)

Uwzględniając zapisy Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 przyjęto w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 następujące założenia.

Podstawowe cele RPDZ na rok 2008:

 • wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,

 • ograniczenie bezrobocia,

 • poprawa jakości kapitału ludzkiego , z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Priorytety:

 1. Rozwój przedsiębiorczości.

 2. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników poprzez inwestowanie w kapitał ludzki.

 3. Aktywizacja bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 4. Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego dla zapewnienia równowagi na regionalnym rynku pracy.

 5. Współudział w realizacji zasad efektywnej polityki migracyjnej.

 6. Doskonalenia instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

Działania:

 1. Promowanie zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 2. Wdrożenie nowych rozwiązań zapewniających zwiększenie dostępu do usług rynku pracy oraz wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy i jednostki z nimi współpracujące.

 3. Poprawa informacji o rynku pracy.

 4. Aktywizacja osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 5. Promowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.

 6. Inwestowanie w kapitał ludzki.

Wskaźniki wyznaczonych celów:

 1. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia w regionie.

 2. Obniżenie liczby bezrobotnych w województwie i poszczególnych powiatach.

 3. Obniżenie stopy bezrobocia w województwie i poszczególnych powiatach.

 4. Zwiększenie liczby osób długotrwale bezrobotnych w szkoleniach.

 5. Zwiększenie liczby kobiet w programach aktywizujących.

 6. Zwiększenie liczby osób powyżej 45 roku życia w programach aktywizujących.

 7. Wzrost liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji z Funduszu Pracy.

 8. Wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych.

 9. Zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia.

Partnerzy zaproszeni do opracowywania RPDZ na rok 2008.

 • Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Śląskie Kurator Oświaty

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

 • Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego

 • Wydział Europejskiego Funduszu Europejskiego Urzędu Marszałkowskiego

 • Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

 • Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

 • Śląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy

 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach

 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 • Śląskie Forum Organizacji Socjalnych „KAFOS” w Katowicach

 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

 • Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego: w Katowicach, w Częstochowie, w Bielsku Białej

 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada OPZZ Województwa Śląskiego

 • Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

 • oraz powiatowe urzędy pracy Województwa Śląskiego.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 - pdf


Utworzono:  2011-06-01 13:41:30

Zmodyfikowano:  2011-06-01 13:42:44