WUP_naglowek

Jak ustrzec się przed nieuczciwymi pośrednikami pracy !?

Jeżeli zamierzasz podjąć pracę i chcesz skorzystać z usług agencji zatrudnienia, to   p a m i ę t a j:

 

Zanim podpiszesz umowę i cokolwiek zapłacisz, sprawdź, czy agencja ma dokument potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia na prowadzenie pośrednictwa pracy. Dokumentem potwierdzającym wpis do rejestru jest certyfikat. Certyfikat wydaje Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Marszałka województwa właściwego dla siedziby. Jeśli biuro tłumaczy się tym, że działa jako stowarzyszenie lub fundacja i takiego certyfikatu nie potrzebuje, to kłamie!

Wszystkie instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, muszą mieć taki certyfikat. Istnieją 2 rodzaje tego typu dokumentów: certyfikat wstępny oraz certyfikat.

Rodzaje agencji

 • pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli
 • polskich,
 • doradztwa personalnego,
 • poradnictwa zawodowego,
 • pracy tymczasowej

Od lutego 2003r. wszystkie podmioty prowadzące pośrednictwo są zobowiązane wpisać się do rejestru agencji zatrudnienia. To nowy przepis, dlatego legalnie działające agencje mogą legitymować się jeszcze starszą wersją dokumentu uprawniającego do prowadzenia pośrednictwa pracy tj. upoważnienia uzyskanego od Prezesa Krajowego Urzędu Pracy. Zwrócić jednak należy uwagę na okres ważności, na które zostało wydane upoważnienie, bo może się okazać, że upoważnienie jest nieważne. Wydano je na przykład na okres 2 lat. To czy pośrednik ma "zgodę" na prowadzenie pośrednictwa pracy, możesz sprawdzić na stronie internetowej, adres: http://www.praca.gov.pl/

Zgodnie z polskim prawem, za pośrednictwo pracy płacą tylko pracodawcy, którzy poszukują pracowników. Osoby korzystające z usług pośrednika pracy nie powinny nic płacić. Wynika to z art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Żaden z pośredników nie może od nas żądać pieniędzy, w tym, pokrycia "kosztów administracyjnych" np. telefonów do pracodawców, znaczków czy ksero ! Wyjątkiem są pośrednicy oferujący pracę za granicą. Mogą oni pobierać opłaty, ale musi to być kwota, związana z "faktycznie poniesionymi kosztami" związanymi ze skierowaniem do pracy za granicą, o czym mówi art. 85 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy. Są to m.in. koszty:

 • dojazdu i powrotu osoby skierowanej,
 • wydanie wizy,
 • zrobienia badań lekarskich,
 • tłumaczenia dokumentów.

Agencja pośrednictwa pracy za granicą nie może jednak pobierać opłat za znalezienie pracodawcy.

U w a ż a j!

Wszystkie opłaty, jakimi zostałeś obciążony w związku z wyjazdem do pracy za granicą, muszą zostać wymienione w umowie cywilnoprawnej, którą podpisujesz z pośrednikiem. Prawo zobowiązuje pośrednika do podania w umowie:

 1. nazwy zagranicznego pracodawcy;
 2. okresu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 3. rodzaju oraz warunków pracy i wynagrodzenia, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
 4. warunków ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
 5. obowiązków i uprawnień pracownika oraz pośrednika,
 6. zakresu odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku nie wywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 7. kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą;
 8. informacji o trybie  i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;
 9. innych zobowiązań stron.

Jeśli nie ma chociaż jednej z wymienionych informacji w umowie, to uważaj, abyś nie stracił!

W przypadku pracy w Polsce wyłącznie pracodawca może zagwarantować, że Cię zatrudni. Pośrednicy tylko wyszukują osoby o cechach pożądanych przez zleceniodawcę (przedsiębiorcę). O tym, czy zostaniesz przyjęty, decyduje rekrutacja.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 październik 2005r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz. U. z 2005r. Nr 212, poz. 1770).