WUP_naglowek

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych  jako skuteczne narzędzie, stosowane przez doradców zawodowych do oceny predyspozycji zawodowych.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych ma na celu pomóc osobom poszukującym pracy lub bezrobotnym w poznaniu własnych zainteresowań, predyspozycji, umiejętności zawodowych jak również potencjalnych możliwości rozwoju.

Test stosowany jest przez doradców zawodowych podczas udzielanych porad zawodowych indywidualnych i ma zastosowanie w odniesieniu do osób dorosłych - bezrobotnych  i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych ma pomóc osobom w podejmowaniu adekwatnych i optymalnych decyzji zawodowych lub edukacyjnych.

Na podstawie wyników Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych doradca zawodowy dokonuje diagnozy zainteresowań, mającej postać profilu, obejmującego wyniki poszczególnych skal testu. Profil umożliwia przekazanie osobie badanej większej ilości informacji o niej, wskazówek, czy wręcz ostrzeżeń przed nietrafnymi decyzjami.

Szeroki profil umożliwia elastyczne zastosowanie wyniku w zależności od problemu, na którym znajduje się obecnie osoba badana. Przedstawiane narzędzie składa się z 11 skal podstawowych, badających zainteresowania oraz 2 skal kontrolnych. W skład 11 skal podstawowych wchodzą:

   
 • skala artystycznych
 •  
 • skala zainteresowań badawczych
 •  
 • skala zainteresowań handlowych
 •  
 • skala zainteresowań komunikacyjnych
 •  
 • skala zainteresowań konwencjonalnych
 •  
 • skala  zainteresowań mechanicznych
 •  
 • skala zainteresowań opiekuńczych
 •  
 • skala zainteresowań perswazyjnych
 •  
 • skala zainteresowań przedsiębiorczych
 •  
 • skala zainteresowań realistycznych
 •  
 • skala zainteresowań społecznych

Oprócz skal podstawowych, test zawiera następujące skale kontrolne: aprobaty społecznej oraz reagowania na niepewność. Skala aprobaty społecznej służy do pomiaru wiarygodności odpowiedzi na pytania dotyczące zachowań pożądanych i nieakceptowanych społecznie. Skala reagowania na niepewność mierzy stosunek do postrzeganej niepewności oraz reakcje emocjonalne nią wywołane. Profil zainteresowań zawodowych, który tworzy ww. 11 skal podstawowych jest wynikiem ukierunkowującym ocenę predyspozycji zawodowych. Wyniki skal kontrolnych stanowią natomiast przesłankę do sprecyzowania i uchwycenia wyników nietypowych w teście. Na tej podstawie można wskazać określone grupy zawodowe, najbardziej odpowiednie dlaosoby badanej.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, poza oczywistym umocowaniem w klasycznych teoriach zainteresowań, odwołuje się do nowych tendencji na rynku pracy i w doradztwie zawodowym. Czerpie także z innych teorii psychologicznych m.in. z najbardziej powszechnej obecnie teorii osobowości tj. teorii pięciu wymiarów osobowości (Big Five) Costy i McCrae (1992). Ponadto opisywana metoda posiada odniesienie do teorii Hollanda (1985) w postaci zaczerpnięcia 6 skalzainteresowań.

Przedstawiony Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych jest testem, który daje rozszerzone możliwości oceny predyspozycji zawodowych. Szeroki profil uzyskany  w wyniku badania, powoduje brak niezbędności korzystania z innych narzędzi  psychologicznych. Uzyskane profile osoby wykonującej test, są podczas kolejnych wizyt osoby u doradcy zawodowego, odnoszone i interpretowane w kategoriach konkretnych grup zawodowych. Wyniki testu stanowią dla doradcy zawodowego podstawę do kontynuacji procesu doradczego oraz wyznaczania kierunków planowania i rozwoju ścieżek zawodowych i edukacyjnych.

Wszystkich, którzy chcieliby poznać własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe i są zarejestrowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy zapraszamy do wykonania testu w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Katowicach, ul. Kościuszki 30,pokój 232.

Prosimy o wcześniejszetelefoniczne uzgadnianie terminu - Tel: 0-32 757 33 89.

Test wykonywany jest bezpłatnie.

MagdalenaWrzecion

Doradca zawodowy I stopnia