WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 17.03.2008r

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia zaakceptowany przez WRZ

17 marca w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod przewodnictwem Jacka Kwiatkowskiego obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia. Obok członków WRZ, w spotkaniu udział wzięli Przemysław Koperski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Małgorzata Łącka-Matusiewicz - Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego oraz Krystyna Woźnica - przedstawicielka Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego.  p1050071_s

Dyrektor Przemysław Koperski przedstawił Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008

Dyrektor Koperski przedstawił na posiedzeniu założenia Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 oraz sprawozdanie z podobnego dokumentu za rok ubiegły.

Za kwestie priorytetowe, które WUP Katowice wraz z instytucjami wspierającymi regionalny rynek pracy będą realizowali w najbliższych miesiącach, uznano: wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, ograniczenie bezrobocia, podniesienie jakości kapitału ludzkiego, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. Cele niniejsze mają służyć rozwojowi przedsiębiorczości, poprawie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, aktywizacji bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, doskonaleniu dialogu i partnerstwa społecznego oraz wzmocnieniu efektywności polityki migracyjnej i doskonaleniu instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Docelowymi grupami podejmowanych działań są przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,  bezrobotni powyżej 50. roku życia oraz w wielu przypadkach - młodzież do 25. roku życia. Właśnie te grupy mają największe trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Zakłada się, że dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy, przyznanych dla województwa śląskiego na 2008 rok, wsparciem objętych zostanie ponad 55 tysięcy osób.

W Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 skupiono się na: podniesieniu kwalifikacji zawodowych; stażach; przygotowaniu zawodowym; pracach interwencyjnych; robotach publicznych; dotacjach dla podejmujących działalność gospodarczą. W sumie wykorzystanie środków z Funduszu Pracy w województwie śląskim zakończyło się na poziomie 96% (zagospodarowano prawie 232 mln zł.).

Regionalne Plany Działań Na Rzecz Zatrudnienia za 2007 r. oraz na rok bieżący zostały przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia zaakceptowane jednogłośnie.

Następnie Dyrektor Koperski przestawił Fundusz Pracy na rok 2008. Województwo śląskie otrzymało - decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej - następujące kwoty:

  • 255.211,5 tys. zł. - na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z czego: 127.605,7 tys. zł. pozostaje w dyspozycji samorządu województwa na realizację programów regionalnych i współfinansowanych z EFS (w ramach tej kwoty zrealizowany zostanie program wojewódzki na kwotę 15 mln zł, wspierający rozwój przedsiębiorczości w regionie);
  • 28.683,2 tys. zł. - na realizację innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W dalszej części posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu dotyczące otwarcia nowego kierunku kształcenia - w zawodzie opiekun medyczny.

Regionalny Plan Działań na 2008 rok - pdf