WUP_naglowek

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007r.

W oparciu o Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 powstał Regionalny Plan Działań określający zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przy uwzględnieniu strategii rozwoju województwa oraz wojewódzkiej polityki społecznej. Niniejszy dokument został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 660/46/III/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

W dokumencie tym zostały określone kierunki polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim. Plan ten stanowi, zatem podstawę do koordynacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. Określone w tym Planie zadania zostały zgrupowane wokół następujących priorytetów:

 • Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości
 • Rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji,
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy,
 • Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy,
 • Niwelowanie różnic w regionie oraz przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym na rynku pracy,
 • Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej,
 • Promowanie zasady działań partnerskich na rynku pracy.

Regionalny Plan Działań składa się z sześciu rozdziałów:

 • Rozdział I został poświęcony prezentacji krajowych dokumentów wyznaczających kierunki polityki zorientowanej na zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich, unijnych wytycznych dla polityk zatrudnienia w krajach członkowskich i regionalnej polityki rynku pracy.
 • W rozdziale II zaprezentowane zostały uwarunkowania wpływające na wykorzystanie potencjału zasobów pracy na Śląsku.
 • W rozdział III określono główne kierunki regionalnej polityki zatrudnienia w 2007 roku.
 • W rozdział IV określono i scharakteryzowano priorytety i kierunki działań w ramach RPD na 2007 rok.
 • Rozdział IV poświęcono opisowi sposobu zarządzania projektem i przedstawieniu zakresu odpowiedzialności partnerów włączonych w realizację RPD.
 • Rozdział V zawiera opis zasad obowiązujących przy prowadzeniu koordynacji oraz monitoringu i sprawozdawczości z realizacji zadań RPD.
 • Rozdział VI stanowią karty zadań realizowanych w ramach RPDZ w 2007 roku.

Partnerzy uczestniczący w opracowaniu i realizacji Regionalnego Planu Działań:

 • Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego,
 • Śląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach,
 • Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej,
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
  • Wydział Polityki Gospodarczej,
  • Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 • Śląski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie,
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
 • Śląskie Forum Organizacji Socjalnych "KaFOS" w Katowicach,
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych "MOST" w Katowicach,
 • Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach, Bielsku - Białej i Częstochowie.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007r. - pdf


Utworzono:  2011-06-01 13:43:24

Zmodyfikowano:  2011-06-01 14:06:40