WUP_naglowek

POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

Zgodnie z art. 35 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. jedną z podstawowych usług rynku pracy jest pomoc aktywnym poszukiwaniu pracy. Definiuje ją i określa zasady art. 39 ww. ustawy, który mówi, że:

1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:

  1. uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
  2.  
  3. uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
  4.  
  5. dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu, umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest świadczona bezrobotnym i poszukującym pracy.

3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urzędy pracy w ramach klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.