WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 20.04.2010r.

Problematyka regionalnego rynku pracy w kontekście przeobrażeń gospodarczych oraz założeń zmian systemowych w kształceniu zawodowym i ustawicznym stanowiła główny nurt dyskusji podczas kolejnego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. W rozmowach, obok członków Rady, udział wzięli zaproszeni goście: Tadeusz Adamski – dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Iwona Woźniak-Bagińska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Katarzyna Ptak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, Karol Komander – wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty, reprezentanci Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach: Jan Witkowski – wiceprezes, Michał Wójcik – dyrektor naczelny, Beata Białowąs - wicedyrektor. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach reprezentowali wicedyrektorzy: Barbara Borycz oraz Tomasz Górski. Obradom przewodniczył Krzysztof Dzierwa.

Aktualnie na śląskim rynku pracy obserwowana jest poprawa. W marcu w urzędach pracy zarejestrowało się znacznie mniej bezrobotnych, niż miało to miejsce we wcześniejszych miesiącach (obecnie 190 158 osób), stopa bezrobocia wyniosła na koniec lutego 10,2 proc. Sytuacja w obszarze zatrudnienia nadal jednak wymaga zdecydowanych działań. Województwo posiada bardzo duże zasoby pracy, ale w wielu przypadkach wymagają dostosowania do nowoczesnych technologii. Mała jest dynamika zatrudnionych w przemyśle i usługach – największych sektorach w regionie. Problemem jest powolny wzrost poziomu przedsiębiorczości. Wyraźny (na tle innych regionów) jest spadek liczby studentów. Obserwowane jest ujemne saldo migracji, następuje „odpływ” wykwalifikowanej kadry.

Remedium w dużym stopniu tkwi w poprawie jakości życia mieszkańców województwa śląskiego, atrakcyjności inwestycyjnej oraz zmianach w systemie edukacji. Nad pierwszymi elementami pracują władze samorządowe. Modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego zajmuje się obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przewidywane zmiany mają objąć organizację i strukturę szkolnictwa, programy kształcenia zawodowego, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uwzględniana jest przy tym współpraca z instytucjami rynku pracy.

 

sporządziła: Aleksandra Zaręba