WUP_naglowek

Sieć EURES - pomoc w przekraczaniu granic

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, mająca na celu ułatwianie swobodnego przepływu pracowników w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (którego członkami są państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein) a także Szwajcarii.

Swobodny przepływ pracowników, czyli wolność wyboru miejsca zamieszkania i pracy jest jednym z podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej, ujętym w Traktacie Rzymskim. Zasada ta pozwala każdemu obywatelowi Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego poszukiwać pracy i podejmować zatrudnienie w dowolnym Kraju Członkowskim, osiedlić się na terenie jednego z Krajów Członkowskich w celu podjęcia pracy lub pozostać na jego obszarze po ustaniu zatrudnienia. Prawo do osiedlenia się i przebywania na terytorium państwa członkowskiego mają również - bez względu na obywatelstwo - członkowie rodziny pracownika.

Sieć EURES promuje geograficzną i zawodową mobilność pracowników poprzez informowanie, doradztwo i pomoc obywatelom Unii Europejskiej zainteresowanym podjęciem pracy w innym kraju oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudnić pracownika z zagranicy.

Sieć doradców

We wszystkich 31 państwach członkowskich EOG pracuje ponad 700 doradców EURES, którzy świadczą 3 podstawowe rodzaje usług: informują, doradzają oraz kwalifikują osoby poszukujące pracy i pracodawców zainteresowanych wejściem na europejski rynek pracy. Posiadają oni gruntowną wiedzę praktyczną, prawną i administracyjną w kwestiach związanych z mobilnością regionalną i zawodową. Od 2004 roku w każdym wojewódzkim urzędzie pracy zatrudniony jest także przynajmniej jeden doradca EURES, który odpowiedzialny jest przede wszystkim za:

 • utrzymywanie kontaktów z partnerami (pracodawcy i urzędy pracy w kraju i za granicą),

 • aktywne pozyskiwanie ofert pracy,

 • pomoc i doradztwo osobom poszukującym pracy zainteresowanym pracą za granicą w zakresie właściwych wolnych miejsc pracy oraz zapewnianie wsparcia przy sporządzaniu podań i życiorysów odpowiadających zalecanemu europejskiemu formatowi CV, osoby poszukujące pracy otrzymują także możliwość zarejestrowania swoich życiorysów w wojewódzkiej bazie danych życiorysów EURES na specjalnym formularzu dostępnym w każdym powiatowym urzędzie pracy.

 • wymianę podań o pracę i życiorysów otrzymywanych od osób poszukujących pracy zarówno w swoich krajach, jak i poza nimi.

 • dostarczanie informacji i świadczenie poradnictwa w zakresie warunków życia i pracy w krajach EURES, które jest aktualne, dokładne i wyczerpujące.

 • świadczenie usług informacyjnych i rekrutacyjnych na rzecz pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników z innych krajów, z uwzględnieniem doradztwa i pomocy przy określaniu profilu potencjalnych kandydatów. Propagują bazę danych życiorysów EURES jako narzędzie dające pracodawcom dostęp do grona osób zainteresowanych pracą za granicą.

 • promocję usług EURES wśród osób poszukujących pracy, pracodawców oraz innych partnerów i instytucji w celu jak najszerszego upowszechnienia sieci EURES (gminne centra informacji, akademickie biura karier etc., spotkania, warsztaty, szkolenia, darmowe ulotki i broszury informacyjne).

Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne i ogólnodostępne, umożliwia ono podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji związanych ze zmianą miejsca pracy czy chęcią poszukiwania pracownika na innym rynku pracy.

Internetowe wyszukiwarki informacji

Baza EURES to miejsce, gdzie zbierane są wszystkie informacje na temat mobilności pracowników i możliwości zatrudnienia. Każdy użytkownik ma swobodny, bezpłatny dostęp do bazy danych nt. warunków życia i pracy, bazy CV oraz ofert pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w innym kraju mogą skorzystać z ogólnodostępnych wyszukiwarek zamieszczonych na portalu EURES, zawierających szczegółowe informacje o warunkach życia i pracy w każdym z państw EOG (informacje o rynkach pracy, warunkach mieszkaniowych, edukacji, kosztach utrzymania, podatkach, porównywaniu kwalifikacji).

Wszyscy pracodawcy mogą zarejestrować oferty pracy w bazie danych EURES, z której korzystają poszukujący pracy z 31 krajów europejskich. Korzystając z internetu, osoby poszukujące pracy mogą samodzielnie sprawdzać w sieci oferty pracy zgromadzone w bazie. Każdego dnia w wyszukiwarce znaleźć można setki tysięcy ofert we wszystkich krajach i z różnych branż. Poszukujący pracy mogą również zamieścić swój życiorys w bazie CV - będzie on dostępny dla pracodawców, poszukujących pracy za pośrednictwem bazy.

Portal mobilności zawodowej zawiera linki do użytecznych informacji w zakresie mobilności na stronach państw członkowskich.

EURES w Polsce

Z dniem 1 maja 2004 r. polskie Publiczne Służby Zatrudnienia stały się częścią sieci EURES - Europejskich Służb Zatrudnienia. Również w tym dniu na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pojawiła się nowa usługa rynku pracy - usługa EURES, która świadczona przez wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy poszukującym pracy i pracodawcom zarówno z Polski jak i państw UE/EOG w następujących obszarach:

 • INFORMOWANIE o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

 • DORADZTWO i POMOC poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

 • INICJOWANIE DZIAŁAŃ na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,

 • REALIZACJA I ZARZĄDZANIE międzynarodowymi projektami rekrutacyjnymi.

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez Doradców EURES i Asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy i Asystentów EURES z powiatowych urzędów pracy, natomiast koordynacja udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwój usług EURES należy do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dane kontaktowe najbliższego doradcy EURES znaleźć można na polskim portalu EURES pod adresem www.eures.praca.gov.pl. Strona ta zawiera ponadto informacje przydatne osobom poszukującym pracy w krajach Unii Europejskiej - informacje o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajów UE/EOG, wykaz linków do stron wojewódzkich urzędów pracy na których znajdują się oferty EURES oraz portali promujących mobilność, informatory dla poszukujących pracy i pracodawców, historie osób, które za pośrednictwem sieci EURES znalazły zatrudnienie.

Działania EURES dopasowują się do aktualnej sytuacji na krajowym rynku pracy, dlatego też usługi EURES w Polsce od początku jego istnienia nakierowane są na polskich poszukujących pracy oraz pracodawców z państw, które otworzyły swoje rynki pracy dla obywateli Polski. Dalsza liberalizacja dostępu do rynków pracy państw UE dla polskich obywateli, otwiera przed EURES w Polsce nowe możliwości współpracy i rozwoju.