WUP_naglowek

Ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

10 grudnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyło się piąte posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, podczas którego dyskutowano między innymi o sytuacji na śląskim rynku pracy, nowych inicjatywach, zmierzających do aktywizacji bezrobotnych oraz efektach i stanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie.

Spotkanie otworzył przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Mieczysław Płaneta. Wśród uczestników znaleźli się również Zastępca Dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego – Pan Tomasz Macioł oraz Prezes Krajowego Forum Bezrobotnych Stowarzyszenia Społecznego – Pan Waldemar Janeda Uczestnicy posiedzenia wysłuchali sprawozdania dotyczącego aktualnej sytuacji na śląskim rynku pracy, które przedstawił zastępca kierownika Obserwatorium Rynku Pracy – Tadeusz Kiecka-Niechajowicz. O tym, jak wygląda stan wdrażania PO KL w naszym województwie oraz, jakie konkursy zostały zaplanowane na przyszły rok poinformował zebranych Michał Zamojski p.o. kierownika Wydziału Naboru i Monitorowania EFS. Nie zabrakło również informacji na temat przyznanych dla województwa środków z Funduszu Pracy, których kwota znacznie przewyższyła tę z 2012 roku. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu samorządy powiatowe otrzymają ponad 271 mln zł, podczas gdy w 2012 roku było to tylko 168 mln. Podczas spotkania zaprezentowany został projekt innowacyjny „Śląskie Wyzwania”, realizowany przez WUP od maja tego roku oraz planowany do wdrażania w przyszłym roku projekt systemowy „Kierunek przedsiębiorczość”, zakładający przyznawanie dotacji. Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia, Wojewódzka Rada Zatrudnienia podjęła także uchwały dotyczące zaopiniowania nowych kierunków kształcenia, zgłaszanych przez placówki oświatowe z terenu województwa.


Opr. P. Cius