WUP_naglowek

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok

Dokument  pn.  "Regionalny Plan Działań  na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009" sporządzony został zgodnie  z zapisem art.3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr z 2004 roku nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przez Wojewódzki  Urząd Pracy w Katowicach. Podstawą jego przygotowania i  opracowania było Pełnomocnictwo dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy udzielone na podstawie Uchwały nr 3213/223/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Uwzględniając zapisy  Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009 przyjęto w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia  na rok 2009 następujące założenia.

Podstawowe cele RPDZ na rok 2009 :

 • wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
 • ograniczenie bezrobocia,
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

PRIORYTETY:

Priorytet 1. Wzrost aktywności

Priorytet 2. Sprawny rynek pracy

Priorytet 3. Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy  

DZIAŁANIA

Priorytet 1 - Wzrost aktywności

 1. Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego,
 2. Aktywizacja osób w wieku 50+,
 3. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą,
 4. Aktywizacja zawodowa osób zamieszkujących obszary peryferyjne (wiejskie) - poprawa ich mobilności zawodowej.
 5. Integracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Priorytet 2 - Sprawny rynek pracy

 1. Promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu,
 2. Tworzenie nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego na rynku pracy,
 3. Ulepszanie aktywnej polityki rynku pracy poprzez kojarzenie jej z instrumentami wsparcia finansowego,
 4. Kształtowanie nowych relacji na rynku pracy - rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami, oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 5. Wspieranie działań restrukturyzacyjnych poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach przemysłu w regionie,
 6. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy poprzez

Priorytet 3 - Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy

 1. Doskonalenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
 2. Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz monitorowanie stosowania standardów i warunków ich realizacji przez publiczne służby zatrudnienia,
 3. Intensyfikacja działań podejmowanych wobec bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 4. Profesjonalizacja działań publicznych służb zatrudnienia poprzez wzmocnienia kadrowe i kompetencyjne,
 5. Wprowadzenie i zastosowanie monitoringu skuteczności aktywnej polityki rynku pracy,
 6. Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej w regionie.

Wskaźniki wyznaczonych  celów:

 1. Podniesienie wskaźnika  zatrudnienia w regionie.
 2. Obniżenie liczby bezrobotnych w województwie i  poszczególnych powiatach.
 3. Obniżenie stopy bezrobocia w województwie i poszczególnych powiatach.
 4. Zwiększenie liczby osób długotrwale bezrobotnych w szkoleniach.
 5. Zwiększenie liczby osób bezrobotnych zamieszkujących na terenach wiejskich w szkoleniach
 6. Zwiększenie  liczby kobiet w programach aktywizujących.
 7. Zwiększenie liczby osób powyżej 45 roku życia w programach aktywizujących.
 8. Wzrost liczby samozatrudnionych w wyniku otrzymania dotacji z Funduszu Pracy.
 9. Wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych.
 10. Zmniejszenie  liczby  bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia.

Partnerzy zaproszeni do opracowywania RPDZ na rok 2009.

 • Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego
 • Wydział Polityki Społecznej  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 • Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego
 • Wydział Europejskiego Funduszu  Europejskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
 • Śląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych  Hufców Pracy w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach
 • Zakład Doskonalenia  Zawodowego w Katowicach
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Śląskie Forum Organizacji  Socjalnych "KAFOS" w Katowicach
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  Rada OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach
 • Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność w Katowicach

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia i przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1026/264/III/2009 z dnia 5.05.2009r.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009 - pdf


Utworzono:  2011-06-01 13:36:42

Zmodyfikowano:  2011-06-01 14:05:59