WUP_naglowek

Program EQUAL - Udział WUP w projektach

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PROJEKTÓW PROGRAMU "EQUAL", W KTÓRYCH UCZESTNICZY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH W CHARAKTERZE PARTNERA

Nazwa wnioskodawcy

Izba Rzemieślnicza w Katowicach

Nazwa Partnerstwa

"Pierwsza Szychta"

Temat EQUAL

A

Partnerzy

 • Izba Rzemieślnicza w Katowicach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • NSZZ Solidarność Śląsko-Dąbrowska
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Rola WUP-u

Wojewódzki Urząd Pracy, jako jednostka o najbogatszych doświadczeniach w tym zakresie będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie i analizę badań rynku pracy. Jako Koordynator Projektu WUP sporządzi raport z identyfikacji beneficjenta, diagnozy problemu i sytuacji beneficjenta. Po zakończeniu projektu Wojewódzki Urząd Pracy podejmie się wspólnie z Partnerami monitoringu efektów projektu i oceny jego realizacji na podstawie wskaźników skuteczności.

Cel

Tworząc Partnerstwo zamierza się w przyszłości wypracować mechanizmy pomocy osobom dyskryminowanym na rynku pracy, które mogłyby być oparte na stworzonych przez Partnerstwo ścieżkach rozwoju zawodowego.

Celem Partnerstwa jest stworzenie modelu wyrównywania szans na rynku pracy dla grup szczególnie narażonych na wykluczenie: kobiet, osób młodocianych i absolwentów, osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia (tj. o wykształceniu podstawowym lub zasadniczym zawodowym), długotrwale pozostających bez pracy (kategorie dyskryminacji: płeć, wiek, poziom ogólnego wykształcenia). Poprzez wdrożenie tego modelu - jego sprawną realizację, wnioskodawcy chcą przyczynić się do niwelowania negatywnych skutków przemian gospodarczych, jakimi niewątpliwie są procesy wyodrębniania się pewnych kategorii osób bezrobotnych, którym zagraża trwała marginalizacja i dyskryminacja na rynku pracy ze względu na zespół cech takich jak: wiek, płeć a przede wszystkim niski poziom ogólnego wykształcenia. Chcą przeciwdziałać tym zjawiskom dając osobom dyskryminowanym szansę na nowy/pierwszy dzień pracy - Pierwszą Szychtę.

Dokonają tego oferując nie ogólne szkolenia, ale przede wszystkim praktyczną naukę zawodu pod kierunkiem przedsiębiorcy - mistrza w zawodzie, która zajmie 3/4 czasu poświęconego na przekwalifikowanie beneficjenta projektu. Osoby o niskich kompetencjach zawodowych, także o niskim poziomie wykształcenia ogólnego, potrzebują specyficznej formy kształcenia - aktywnej, nie szkolnej. Beneficjenci uzyskaliby nowy zawód wykonując określone zadania, a nie opierając się na suchej teorii.

Ten element projektu wydaje się innowacyjny w odniesieniu do podobnych programów - praktyczna nauka zawodu w przedsiębiorstwach danej branży ułatwi szybszy start beneficjenta na rynku pracy (najlepsi mają szansę z miejsca otrzymać ofertę pracy od swojego nauczyciela praktycznej nauki zawodu, zaraz po zakończeniu stażu). Dodatkowym elementem wzmacniającym pozycję beneficjenta na rynku pracy będzie uzyskanie tytułu czeladniczego w danym zawodzie w wyniku zdanego egzaminu państwowego (organizowanego wyłącznie przez izby rzemieślnicze). Świadectwo czeladnicze jest powszechnie uznawanym (również w innych krajach Unii Europejskiej) potwierdzeniem wysokich kwalifikacji zawodowych, otwiera możliwości uzyskania uprawnień mistrza w zawodzie.

Celem PIW EQUAL wpisanym w temat A jest wyrównanie szans na znalezienie zatrudnienia grup społecznych doświadczających nierówności ze względu na brak kwalifikacji oraz niski poziom wykształcenia i umiejętności. Niniejszy projekt jest w tym zakresie całkowicie zbieżny z PIW EQUAL, taka myśl przewodzi całej koncepcji tego Partnerstwa.

Partnerstwo będzie przeciwdziałać dyskryminacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie odpowiednich dla nich ścieżek zawodowych (szkolenie-staż-praca). Większość grupy pilotażowej będą stanowić kobiety (60%). Na etapie prac przygotowawczych, w grupie zaangażowanej w opracowanie projektu (liderzy opinii) będą brać udział głównie kobiety - gdyż to one w największym zakresie doświadczają dyskryminacji na rynku pracy. Dzięki tym działaniom Partnerstwo uwzględnia kwestie horyzontalne określone w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Ważnym elementem strategii Partnerstwa jest aktywizacja zawodowa młodzieży i absolwentów szkół zawodowych. Stworzone w wyniku realizacji programu ścieżki zawodowe umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu. Szczególnie zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego zwiększy szanse młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Na podstawie badań prowadzonych przez Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach można stwierdzić, iż objęta Partnerstwem na Rzecz Rozwoju bezrobotna młodzież i absolwenci są grupami szczególnie zagrożonymi długotrwałym bezrobociem, a w rezultacie wykluczeniem społecznym.

Także ze względu na niepokojącą skalę zjawiska długotrwałego bezrobocia istotnym celem Partnerstwa jest pomoc w powrocie na rynek pracy ludziom dotkniętym tym problemem.

Realizacja projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest w zamierzeniach pierwszym krokiem w kierunku utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji - struktury o zasięgu regionalnym, promującej i realizującej nowe podejście do kwestii szkoleń zawodowych. Tylko ścisła współpraca w tym zakresie z przedsiębiorcami, rozbudowany system praktyk zawodowych, zaangażowanie wielu sektorów społeczeństwa obywatelskiego dadzą pożądane efekty - zrównoważony rozwój, uwzględniający interes grup marginalizowanych. Regionalne Centrum Edukacji ma stać się poligonem nowoczesności, wyposażonym w doskonałe metody nauczania i infrastrukturę do zajęć zawodowych przewyższającą średni poziom w przedsiębiorstwach danej branży. Pierwszym etapem realizacji koncepcji RCE jest stworzenie programów nauczania, modeli i ścieżek powrotu/wejścia na rynek pracy oraz przetestowanie tego narzędzia na grupie pilotażowej w ramach projektu EQUAL.


 

Nazwa wnioskodawcy

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach

Nazwa Partnerstwa

"Praca dla dwojga"

Temat EQUAL

G

Partnerzy

   

 • Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach
 • Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy w Warszawie (S-TO-S),
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Rola WUP-u

   

 • zdiagnozowanie bezrobocia wśród młodych kobiet (do 34 lat) w latach 2002-2004,
 • przeprowadzenie badań socjologicznych wyselekcjonowanej grupy bezrobotnych kobiet,
 • współudział w przygotowaniu pakietu informacyjno-szkoleniowego dla doradców i pośredników działających w PUP-ach i agencjach zatrudnienia,
 • współudział w szkoleniu grupy doradców i pośredników pracujących w urzędach pracy i agencjach zatrudnienia,
 • działania związane z upowszechnianiem rezultatów projektu i włączeniem do głównych nurtów polityki krajowej.

Cel

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Praca dla dwojga" zostanie utworzone w celu upowszechnienia możliwości zatrudnienia w systemie pracy czasowej job – sharing (dzielenie pracy) – jako modelowego rozwiązania sprzyjającego godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.

"Dzielenie pracy" to forma podziału pracy, gdy co najmniej dwóch pracowników dzieli się czasowo jednym stanowiskiem pracy.

Tygodniowy lub miesięczny wymiar godzin, pracownik zobowiązuje się przepracować w godzinach funkcjonowania zakładu pracy alternatywnie wraz z innym pracownikiem (lub pracownikami) zatrudnionym na tym samym stanowisku i według wcześniej uwzględnionego oraz przedłożonego pracodawcy planu.

Znaczenie dzielenia pracy nieustannie wzrasta. System ten został z powodzeniem wdrożony w Anglii, Irlandii, Holandii. W Polsce nie funkcjonuje system dzielenia pracy job-sharing.

Na miejsce rozpowszechnienia projektu Partnerstwo wybrało woj. śląskie. Obszar ten charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego obejmującym nie tylko tereny przemysłowe, ale także rolnicze i turystyczne.

Merytorycznego wsparcia dla programu udzieliła Naukowa Rada Programowa CPS "Dialog" z Przewodniczącym prof. dr hab. Leszkiem Gilejko w składzie: prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski, prof. dr hab. Kazimierz Frieske, prof. dr hab. Julisz Gardawski, prof. dr hab. Tadeusz Kowalik, prof. dr hab. Wiesława Kozek, prof. dr hab. Włodzimierz Pańków, prof. dr hab. Wieczysław W. Socha, prof. dr hab. Jerzy Wratny (pismo do wglądu).

Cel partnerstwa powiązany jest z Tematem Priorytetowym G IW EQUAL "Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących" w ten sposób, że:

- upowszechnienie pracy czasowej w systemie job sharing (dzielenie pracy) umożliwi powrót na rynek pracy kobietom, które po urodzeniu dziecka, czasowo nie mogą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy,

- upowszechnienie pracy czasowej w systemie job sharing (dzielenie pracy) pozwoli kobietom tym połączyć funkcje zawodowe i rodzinne, a tym samym podtrzymać ich aktywność zawodową.

Modelowe rozwiązanie może zostać zaadoptowane na potrzeby innych grup, także dyskryminowanych. Może ono pełnić funkcję pomostową dla osób bezrobotnych oraz ludzi młodych zaczynających często pracę w niepełnym wymiarze. Jest to również narzędzie umożliwiające łączenie pracy z nauką. Może również stanowić elastyczną formę stopniowego wygaszania aktywności zawodowej połączonego z wprowadzaniem do pracy osób młodych (co realizuje założenia Programu Ministerstwa Gospodarki i Pracy "50+").

Realizacja celów Partnerstwa wpłynie znacząco na zmianę świadomości pracodawców przełamując ich stereotyp przekonania o niskiej dyspozycyjności kobiet-matek oraz na zmiany świadomości beneficjentek stwarzając szansę na stopniowy powrót do pełnej aktywności zawodowej. Tym samym przyniesie efekt ograniczenia dyskryminacji

i nierówności tej grupy na rynku pracy.

Planowane działania Partnerstwa uwzględniają kwestie horyzontalne określone w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL poprzez:

- zaangażowanie lokalnych organizacji pracodawców w realizację projektu,

- objęcie beneficjentów projektu szkoleniami pod potrzeby pracodawców z uwzględnieniem technologii informacyjnych,

- dopasowanie umiejętności zawodowych kobiet do potrzeb stanowisk pracy poprzez szkolenia w ramach nowych technik informacyjnych,

- zaangażowanie w realizację projektu innych grup odbiorców (np. mężczyzn, osób opiekujących się osobami zależnymi).


 

Nazwa wnioskodawcy

Fundacja "Pomocna Dłoń"

Nazwa Partnerstwa

"Fenix"

Temat EQUAL

D

Partnerzy

   

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J.Paderewskiego
 • Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"
 • PPH "Interprodryn" Sp. z o.o.
 • S-Print 2 Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Rola WUP-u

Informacje dotyczące docelowych beneficjentów. Poprzez Powiatowe Urzędy Pracy pomoże wskazać obszary, które powinny zostać objęte programem. WUP współpracuje również z pracodawcami - źródłem miejsc pracy dla beneficjentów programu.

Cel

Partnerstwo zostanie utworzone w celu aktywizacji zawodowej osób, które w związku z wychowywaniem dzieci zostały wykluczone z rynku pracy lub takie wykluczenie im zagraża.

Działaniami Partnerstwa zostaną objęte zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Przewiduje się tworzenie - w oparciu o Prawo Spółdzielcze - mikro spółdzielni skupiających bezpośrednich beneficjentów.

Mikrospółdzielnia prowadzić będzie działalność gospodarczą (handel, usługi), a jednocześnie zorganizuje opiekę nad dziećmi "spółdzielców" i własną obsługę księgową. Partnerstwo dzięki współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami przedsiębiorców będzie dysponowało bazą ofert dla mikro spółdzielni. Zakłada się również współdziałanie z organizacjami społecznymi, dla których działalność spółdzielni może stanowić wsparcie. Oczekuje się, że poprzez działania Partnerstwa rozpropagowany zostanie model tworzenia przez grupy osób małych spółdzielni celem realizowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Model taki z powodzeniem funkcjonuje w Hiszpanii, Portugalii i Danii. Zakłada się, że w ramach współpracy ponadnarodowej, Partnerstwo skorzysta z doświadczeń tych krajów.

Kolejnym oczekiwanym rezultatem jest propagowanie wśród osób zagrożonych bezrobociem lub już bezrobotnych, takiego modelu zachowań na rynku pracy, który promuje osoby skłonne zmieniać zawód w odpowiedzi na potrzeby na rynku pracy oraz aktywnie uczestniczące w tworzeniu miejsc pracy.

Zakłada się geograficzny charakter Partnerstwa o zasięgu regionalnym. Zaproszone do Partnerstwa instytucje zadeklarowały aktywne uczestnictwo w realizacji projektu: Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje informacjami dotyczącymi docelowych beneficjentów, natomiast poprzez Powiatowe Urzędy Pracy pomoże wskazać obszary, które powinny zostać objęte programem. W tym zakresie współpracować będą również Stowarzyszenia Kobiet, które dzięki współpracy z MOPS-ami znają lokalne problemy.

Wojewódzki Urząd Pracy współpracuje również z pracodawcami - źródłem miejsc pracy dla beneficjentów programu.

Spółdzielnie Mieszkaniowe m.in. dysponują zasobami lokalowymi, które można wykorzystać w realizacji programu (prowadzenie spotkań, szkoleń, a później dla prowadzenia działalności przez mikrospóldzielnie).

Doświadczenie i wiedza tych instytucji będzie niezbędna w realizacji programu.

Zakłada się nawiązanie już na etapie Działania 1 kontaktu z grupami docelowymi po to, by po przedstawieniu założeń projektu uzyskać ich opinie i wstępne sugestie. Projekt zakłada aktywną współpracę grup docelowych z pozostałymi Partnerami na każdym z etapów: określenie potrzeb szkoleniowych, wybór zakresu i miejsca działania, monitoring i doradztwo w trakcie realizacji projektu.

Innowacyjność projektu polega głównie na tworzeniu miejsc pracy poprzez tworzenie mini spółdzielni, co jest rozwiązaniem nowym w naszym kraju. Program zakłada upowszechnianie rezultatów działań (wprowadzenie tych rozwiązań w woj. Łódzkim), ale także wśród osób i instytucji mających wpływ na kształtowanie polityki społecznej.

Planuje się, że w ramach Działania 1: opracowane zostaną niezbędne regulaminy działania Partnerstwa, zorganizowane zostanie biuro projektu, ostatecznie wyodrębni się skład Partnerstwa oraz podpisana zostanie Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju oraz Umowa o Partnerstwie Ponadnarodowym.

W ramach Działania 2 tworzone będą mikro spółdzielnie. Po przeszkoleniu rozpoczną działalność stale współdziałając z Partnerami.

Materiał opracowany na podstawie wniosków projektodawców.

Szczegóły patrz: www.equal.org.pl


Utworzono:  2011-06-01 10:32:00

Zmodyfikowano:  2011-06-01 12:02:13