WUP_naglowek

SŁOWNICZEK PRZYDATNYCH POJĘĆ


ADAPTACJA ZAWODOWA ^

Zdolność przystosowania do różnych stanowisk pracy oraz miejsc zatrudnienia.

Gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uczenia się nowych umiejętności, np. obsługa komputera, nauka języka obcego.

AGENCJE ZATRUDNIENIA ^

To niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy

w kraju i za granicą, a także poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Warunkiem prowadzenia agencji zatrudnienia jest aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

AKADEMICKIE BIURO KARIER ^

Jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką, której zadaniem jest pomoc w/w w aktywnym poszukiwaniu pracy.

ASSESSMENT CENTRE (CENTRUM OCENY I ROZWOJU) ^

Indywidualne lub grupowe ćwiczenia symulacyjne, stawiające kandydatów przed koniecznością rozwiązania konkretnych problemów lub praktycznych zadań, np. prezentacja, dyskusja na dany temat, prowadzenie zebrania, uporządkowanie korespondencji, scenki z udziałem "aktora".

AUTOPREZENTACJA ^

Świadome kierowanie wrażeniem, jakie wywieramy na innych. Wrażenie to jest konsekwencją autorefleksji i samooceny. Celem autoprezentacji jest spowodowanie, by inni postrzegali nas w pozytywny sposób.

Autoprezentacja to nie tylko atrakcyjny wygląd i miła powierzchowność. Jest to również sposób, w jaki komunikujemy się z otoczeniem (mowa ciała, brzmienie głosu, poprawne wysławianie się). Pisemną formą autoprezentacji jest życiorys zawodowy i list motywacyjny.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA  ^

Zbiór informacji o danym zawodzie przydatnych przy wyborze kształcenia lub zatrudnienia, który zawiera:

  • wykaz czynności wykonywanych przez pracowników wraz ze wskazaniem, które z nich wymagają najwyższej sprawności, a które jedynie rozpoznania,
  • wykaz wiadomości i umiejętności podstawowych,
  • wykaz wiadomości i umiejętności specjalistycznych,
  • opis pożądanych cech psychofizycznych pracownika,
  • przeciwwskazania zdrowotne,
  • informacje o możliwości rozwoju i awansu, jakie daje zawód.

CURRICULUM VITAE ^

(dosłownie: "bieg życia")

Życiorys zawodowy jest to ogół uporządkowanych i usystematyzowanych informacji, dotyczących życia zawodowego, to znaczy: wykształcenia, doświadczenia (w tym praktyk, staży, wolontariatu), kwalifikacji, umiejętności społecznych oraz zainteresowań;

Dokument powinien zawierać klauzulę tzn. odręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

DOKUMENTY APLIKACYJNE ^

Życiorys zawodowy i list motywacyjny - podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się poszukując pracy

Służą przedstawieniu własnego wizerunku zawodowego i są podstawą do nawiązania kontaktu z pracodawcą.

EMPATIA ^

Zdolność do wczuwania się w przeżycia drugiej osoby; uczuciowe utożsamianie się z inną osobą i wzbudzanie w sobie uczuć przez tę osobę przeżywanych, pozwala na lepsze zrozumienie drugiego człowieka. Cecha przydatna między innymi w zawodach związanych ze świadczeniem pomocy (służba zdrowia, poradnictwo) w szkolnictwie, w zawodach związanych z sektorem usług .

EURES ^

Sieć europejskich służb zatrudnienia, która świadczy usługi w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy, udostępnia informacje na temat warunków życia i pracy w Unii Europejskiej oraz umożliwia dostęp do bazy ofert pracy zagranicznych pracodawców.

INFORMACJA ZAWODOWA ^

Informacje związane ze światem pracy, które mogą być wykorzystane w procesie podejmowania decyzji zawodowych, uwzględniające dane o zawodach (zadania i czynności zawodowe, warunki pracy, wymagania psychofizyczne), oraz dotyczące dróg prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych i możliwości pozyskiwania pracy.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI ^

Hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności, występujących na rynku pracy; struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.

KLUBY PRACY  ^

Zajęcia aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, których celem jest przygotowanie tych osób do efektywnego poruszania się po rynku pracy.

W czasie spotkań uczestnicy mają szansę na wymianę doświadczeń związanych ze swoim życiem zawodowym i z samym procesem poszukiwania zatrudnienia, a także na uzyskanie wsparcia grupy w podejmowanych działaniach.

KOMPETENCJE ^

Pojęcie używane w dwóch znaczeniach, po pierwsze jako zdolność wykonywania pewnych czynności lub zadań, po drugie jako zestaw cech i zachowań niezbędnych do wykonywania danej pracy.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ^

Sztuka porozumiewania się między ludźmi; jej poziom zależy m.in. od kultury osobistej rozmówców oraz od umiejętności wysławiania się.

KREATYWNOŚĆ ^

Twórcza postawa przejawiająca się w gotowości do tworzenia nowych pomysłów, wynajdowaniu oryginalnych rozwiązań.

Umiejętność ceniona przez pracodawców, ponieważ ułatwia rozwiązywanie zadań i problemów, szczególnie niestandardowych.

KWALIFIKACJE ^

Układ celowo ukształtowanych cech psychofizycznych człowieka, warunkujących jego skuteczne działanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe udokumentowane świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami ukończenia nauki, kursów, szkoleń.

LIST MOTYWACYJNY ^

Zwany też podaniem, to pismo skierowane do pracodawcy, u którego staramy się o pracę. Powinno zawierać informacje: jakim stanowiskiem jesteśmy zainteresowani, dlaczego ubiegamy się tę pracę, dlaczego uważamy, że to właśnie nas należy zatrudnić.

List prezentuje nasze kwalifikacje i osiągnięcia, zwłaszcza te przydatne dla firmy.

Powinien być sporządzony w formie zwięzłej i konkretnej.

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA ^

Gotowość do zmiany miejsca zamieszkania i pobytu w związku z możliwością otrzymania zatrudnienia w innym regionie, państwie.

W innym znaczeniu jest to gotowość do przekwalifikowania.

ODPORNOŚĆ NA STRES ^

Sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bądź zaskakujących, np. konieczność podjęcia natychmiastowej decyzji, wykonywanie obowiązków pod presją czasu.

PORADNICTWO ZAWODOWE ^

Proces, w którym doradca zawodowy pomaga jednostkom lub grupom w planowaniu kariery zawodowej (w wyborze lub zmianie zawodu, zatrudnienia, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego), uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta, a także potrzeby rynku pracy.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE ^

Naturalne lub wyuczone zdolności kandydata do pracy w określonej dziedzinie zawodowej.

REKRUTACJA ^

Narzędzie wspomagające procesy kadrowe w zakresie selekcji personelu. Celem rekrutacji jest ułatwienie pracodawcy doboru odpowiedniego kandydata na wymienione stanowisko pracy w firmie. Kandydat może pochodzić zarówno ze źródeł zewnętrznych (np. informacja w prasie) jak i wewnętrznych (pracownik zakładu wybrany do przeniesienia na wolne stanowisko).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ^

Spotkanie z pracodawcą, w czasie którego oceniana jest przydatność kandydata na dane stanowisko pracy, jego kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

RYNEK PRACY ^

Całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży pracy i popytu na pracę. Popyt reprezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy, a podaż reprezentowana jest przez poszukujących pracy.

SELEKCJA ^

Wybór z grupy rekrutowanych kandydatów pracownika (pracowników), który odpowiada wymaganiom na dane stanowisko (stanowiska) pracy.

Metody selekcji: testy psychologiczne, analiza CV, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, Assessment Centre.

STAŻ ^

Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

SZKOLENIE ^

Zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji ogólnych bądź zawodowych.

TELEPRACA ^

Praca w dowolnej odległości od miejsca, gdzie w tradycyjnym systemie pracę należałoby wykonywać lub gdzie należy dostarczyć efekty pracy. Możliwa dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

TEST ^

Narzędzie badawcze, odpowiednio wystandaryzowane i znormalizowane, dostarczające informacji o określonych cechach emocjonalnych, intelektualnych (poziom umysłowy, uzdolnienia, wiedza ) lub sensomotorycznych badanego; pozwala na porównanie osiągniętych przezeń wyników z wynikami innych członków grupy społecznej, do której należy (normy); istnieją różne testy: słowne (papier i ołówek lub w wersji komputerowej), sprawnościowe (puzzle, układanki mozaiki), zdolności, osobowości, predyspozycji i przydatności zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI ^

Czynności, które potrafimy wykonywać w życiu zawodowym i pozazawodowym:

  • adaptacyjne (przystosowawcze) - istotne dla utrzymania pracy, np. samodyscyplina, punktualność,
  • uniwersalne – przydatne na każdym stanowisku, są to zdolności wyuczone lub wrodzone,

np. porozumiewanie się z innymi, samodzielność.

WOLONTARIAT ^

Dobrowolna, świadoma i bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne, koleżeńskie i rodzicielskie;

Forma zdobywania nowych doświadczeń, rozwoju swoich umiejętności, jest sposobem do nawiązania nowych kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować w przyszłości propozycją zatrudnienia.

ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE ^

Zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, mające na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

ZAWÓD ^

Zespół czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na skutek podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy i umiejętności, powtarzanych systematycznie i będących źródłem utrzymania dla pracownika.