WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 18.02.2010r.

W dniu 18 lutego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, którego głównymi tematami były: tendencje obserwowane na regionalnym rynku pracy w latach 2008-2009, podsumowanie ubiegłego roku pod kątem wykorzystania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków z Funduszu Pracy, Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010.

W 2009 roku nastąpił wyraźny wzrost liczby zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy – o 45,7 tys. osób (37,2 proc.). Stopa bezrobocia w województwie osiągnęła poziom 9,2 proc. Skutki spowolnienia gospodarczego przełożyły się zarówno na zmniejszoną liczbę ofert pracy, jak i intensyfikację zwolnień grupowych w regionie.

W 2009 r. Województwo Śląskie dysponowało środkami z Funduszu Pracy o łącznej wysokości 388 763,0 mln zł. Na programy na rzecz zatrudnienia wykorzystano 99,1 proc. przyznanych środków.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w ramach przyznanych mu na wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środków, w 2009 roku ogłosił 15 konkursów na dofinansowanie projektów. Do rozdysponowania pomiędzy projektodawców zaplanowano kwotę ponad 340 mln zł. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy wpłynęło 1370 wniosków, do końca roku podpisano 195 umów (łącznie od początku wdrażania PO KL w regionie podpisano ponad 500 umów). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., pod względem wartości podpisanych umów i rozliczonych wydatków Beneficjentów, województwo śląskie zajęło pierwsze miejsce w kraju. W roku 2010 planuje się ogłoszenie co najmniej 12 konkursów. W ramach alokacji do zakontraktowania przewidzianych zostało blisko 300 mln zł.

W ramach 31 projektów systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w 2008 r. zakontraktowanych zostało 113,5 mln zł. W kwietniu 2009 roku wszystkie umowy zostały aneksowane. Obecnie wartość środków zakontraktowanych wynosi 224,5 zł. Według danych na koniec ubiegłego roku, w realizowanych projektach systemowych wsparciem objętych zostało blisko 30 tys. osób bezrobotnych

Omówiono również założenia Regionalnego Planu na Rzecz Zatrudnienia na 2010 rok, którego cele to: utrzymanie zatrudnienia i podniesienie jego jakości, wspieranie działań służących ograniczeniu bezrobocia, dążenie do zminimalizowania negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w regionie, poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.