WUP_naglowek

WYBRANE STRONY INTERNETOWE POMOCNE W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

Gwałtowny rozwój Internetu przyczynił się do wzrostu jego dostępności. Tym samym Internet stanowi obecnie jedno z popularniejszych ogólnodostępnych źródeł informacji. Warto zaznaczyć, że informacje te dotyczyć mogą niemal każdej sfery ludzkiego życia. Jedną z nich jest planowanie kariery zawodowej.

Na stronach internetowych znajdziemy nie tylko artykuły, poradniki, wykazy ale także interaktywne programy pomocne w planowaniu kariery zawodowej.

Przykładowe z nich to:

 • Program: Młodzieżowe Vademecum Poszukiwania Pracy, który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego w Mielcu

http://www.bip.ires.pl/gfx/mckirg/files/Twoja_Kariera/index.htm

Zgodnie z informacją zamieszczoną w portalu program powstał z myślą o młodzieży, która chce planować swoją karierę zawodową, jak i o nauczycielach/ pedagogach, do których młodzież może zwrócić się o pomoc .

Program zawiera następujące działy tematyczne:

 • Główne informacje projekcie
 • Autoanaliza, co trzeba wiedzieć o sobie
 • Wybór metody poszukiwania pracy
 • Rynek pracy, gdzie szukać pracy
 • Obowiązkowe dokumenty, które należy przygotować
 • Sztuka rozmowy, jak prowadzić rozmowę
 • Zaplanowanie kariery, metody planowania kariery
 • Przewodnik, mapa serwisu

Program ma charakter interaktywny. Każdy dział składa się z części teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu odbiorca może np. najpierw poznać tajniki autoanalizy a następnie krok po kroku określić swoje osiągnięcia, umiejętności czy zalety osobiste; dowiedzieć się jakie są źródła informacji o miejscach pracy a następnie sporządzić własną sieć kontaktów; poznać zasady sporządzania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego, po czym przygotować własne CV czy list motywacyjny. Ponadto program daje możliwość wypełnienia autotestu: Czy mógłbyś zostać przedsiębiorcą?

 • Przewodnik on - line: Twoja Kariera, który dostępny jest na stronie  internetowej Biura Karier Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie http://www.kariera.umcs.lublin.pl

Po wejściu na stronę należy wybrać zakładkę Przewodnik Twoja Kariera. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Przewodnik powstał, by pomóc odkryć odbiorcy swoje możliwości i poprowadzić go po obszarach ważnych z punktu widzenia jego wyborów zawodowych. Skierowany jest do: studentów, absolwentów - osób poszukujących pracy.

Przewodnik składa się z zestawu ćwiczeń i testów uporządkowanych w 6 blokach tematycznych:

 • Twoje zasoby - zawiera 4 pary kart. Każda para obejmuje dwie grupy wyrażeń. Należy wybrać listę, która najlepiej opisuje osobę wykonującą ćwiczenie.
 • Twoja motywacja - zawiera 6 par kart. Każda para obejmuje dwie grupy motywów. Należy wybrać listę, obejmującą rezultaty działań, na których osobie wykonującej ćwiczenie zależy w największym stopniu.
 • Twoje wartości - zawiera kwestionariusz "Moja kariera", składający się z 40 stwierdzeń. Zadanie osoby wykonującej ćwiczenie polega na ustosunkowaniu się do każdego stwierdzenia - przypisaniu najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) stwierdzeniom, które najlepiej ją opisują, a niskiej rangi (najmniejszej liczby punktów) stwierdzeniom, które do niej w ogóle nie pasują. Wyniki wyświetlane są na stronie.
 • Twoje umiejętności - osoba wykonująca ćwiczenie ma możliwość określenia/ wybrania spośród 24 umiejętności, tych które posiada. Wybory zostają usystematyzowane według grup umiejętności dotyczących: rzeczy, ludzi i informacji.
 • Twoje ograniczenia - osoba wykonująca ćwiczenie ma możliwość określenia swoich ograniczeń i przeformułowania ich na pozytywy.
 • Twoje dążenia - osoba wykonująca ćwiczenie ma możliwość określenia rodzaju branży, charakteru organizacji, obszarów odpowiedzialności oraz typu środowiska w jakim chciałaby pracować.

Nie trzeba wykonywać po kolei wszystkich ćwiczeń. W zależności od potrzeb osoba zainteresowana może skoncentrować się na tym obszarze, który w danym momencie wydaje się jej najbardziej potrzebny.

 • Symulator rozmowy kwalifikacyjnej, który dostępny jest na stronie  internetowej portalu Pracuj.pl http://www.pracuj.pl

Po wejściu na stronę należy wybrać zakładkę Kariera, następnie dział Rekrutacja, po czym Rozmowa kwalifikacyjna.

W dziale tym znajdziemy między innymi symulator interview - ogólny, 10 symulatorów rozmów kwalifikacyjnych branżowych oraz 5 symulatorów rozmów kwalifikacyjnych językowych.

Ogólny symulator interview - aby z niego skorzystać trzeba się zalogować. W tym celu należy podać adres e-mail oraz hasło. Symulacja składa się z 20 pytań. Pochodzą one z 5 grup tematycznych: doświadczenie i osiągnięcia; motywacja i plany na przyszłość; kompetencje; firma i stanowisko pracy; warunki pracy. Czas na udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania nie jest limitowany. Można też od razu kliknąć na przycisk "przeczytaj poradę specjalisty" a wyświetli się porada. Po zakończeniu symulacji można rozpocząć nową - symulator wylosuje nową grupę pytań.

Symulatory rozmów kwalifikacyjnych branżowych - 10 branż: branża FMCG, przemysł, marketing i reklama, nowe technologie i IT, tematyka sprzedażowa, tematyka telekomunikacyjna, tematyka finansowa, tematyka prawnicza, tematyka farmaceutyczno - medyczna, transport i logistyka. Symulatory branżowe nie wymagają logowania. Symulacja składa się z 20 pytań, w tym 10 pytań ogólnych i 10 pytań branżowych. Podobnie jak w ogólnym symulatorze interview czas na udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania jest nieokreślony. Można też od razu kliknąć na przycisk "przeczytaj poradę specjalisty" a wyświetli się porada. Po zakończeniu symulacji istnieje możliwość rozpoczęcia nowej - symulator wylosuje nową grupę pytań.

Symulatory rozmów kwalifikacyjnych językowych - 5 języków: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański. Symulatory językowe nie wymagają logowania. Symulacja składa się z 20 pytań, podzielonych na 5 grup tematycznych (analogicznie jak ogólny symulator interview). Pytania oraz porada specjalisty wyświetlane są w języku, w którym odbywa się symulacja.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) zawiera informacje na temat instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w wojewódzkich urzędach pracy. Informacje te obejmują:

 • nazwę i adres instytucji szkoleniowej,
 • kadrę prowadzącą szkolenia,
 • bazę lokalową, jej wyposażenie i środki dydaktyczne,
 • metody oceny jakości szkoleń,
 • liczbę bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego roku,
 • udzielaną pomoc po ukończeniu szkolenia,
 • tematykę szkoleń

Po otwarciu strony wyświetla się lista nazw różnych instytucji szkoleniowych. Wyszukiwarka daje możliwość znalezienia instytucji między innymi w oparciu o następujące kryteria:

 • nazwa instytucji
 • dane teleadresowe (ulica, kod pocztowy, telefon siedziby, miejscowość, województwo)
 • tematyka szkoleń

W celu wyszukania konkretnej instytucji szkoleniowej należy kliknąć na symbol "żaróweczki", po czym wybrać odpowiednie kryterium.

 • Wykazy uczelni publicznych, niepublicznych i kościelnych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl

W zakładce Szkolnictwo Wyższe znajdują się następujące wykazy:

 • Wykaz uczelni publicznych - należy wybrać Uczelnie publiczne, a następnie Wykaz Uczelni Publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, Publiczne Uczelnie Akademickie w podziale według typu uczelni)
 • Wykaz uczelni niepublicznych wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych - należy wybrać Uczelnie niepubliczne, a następnie Wykaz Uczelni Niepublicznych
 • Wykaz uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na terenie innych krajów - należy wybrać Uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia poza granicami RP
 • Wykaz uczelni kościelnych, których tytuły zawodowe nadawane absolwentom są uznawane przez państwo - należy wybrać Uczelnie kościelne
 • Uznawalność wykształcenia

Na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej http://www.buwiwm.edu.pl znajdują się między innymi informacje związane z uznawalnością wykształcenia, uznawaniem kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE, polskiego systemu edukacji. Ponadto dostępne są informacje nt. egzaminów potwierdzających znajomość języka polskiego organizowanych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie poświęconej uznawalności wykształcenia w Europie: http://www.enic-naric.net

Strony zawierają między innymi informacje dotyczące zasad przeprowadzania i warunków przystąpienia do egzaminów eksternistycznych przez osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół ani dziennych, ani wieczorowych.

Opracowanie:

 Monika Łyżwińska - Doradca zawodowy I stopnia, Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego WUP Katowice