WUP_naglowek

2006 - EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW - KU EUROPEJSKIEMU RYNKOWI PRACY

Założenia programu

Komisja Europejska ogłosiła rok 2006 Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników (ERMP). Inicjatywa jest programem pilotażowym Komisji, a jej głównym zadaniem jest podniesienie świadomości oraz rozpowszechnienie informacji dotyczących korzyści płynących zarówno z pracy za granicą, jak i z podjęcia pracy w nowym zawodzie. Poprzez serię skoordynowanych działań i wymianę dobrych praktyk program ma wspierać proces tworzenia się europejskiego rynku pracy.

Cele programu obejmują w szczególności:

 1. podniesienie świadomości na temat: praw wynikających ze swobodnego przepływu pracowników, istniejących możliwości geograficznej i zawodowej mobilności oraz wspierających ją służb europejskich, potrzeby przedsięwzięcia przez te służby działań w celu oszacowania kosztów społecznych, z jakimi liczyć się muszą migrujący pracownicy wewnątrz oraz między Państwami Członkowskimi;

 2. wspieranie wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi stronami, szczególnie instytucjami i organami administracji publicznej, partnerami społecznymi oraz sektorem prywatnym;

 3. wspieranie pogłębionych studiów nad skalą i zjawiskiem geograficznej i zawodowej mobilności pracowników w UE w celu lepszego zrozumienia i przezwyciężenia hamujących ją barier.

Obchody Roku Mobilności zostały zainaugurowane na zorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji z udziałem przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso i innych Komisarzy w Brukseli w dniach 23-24 lutego 2006 r. Komisja planuje również między innymi zorganizowanie szeregu konferencji oraz seminariów, poświeconych mobilności pracowników, a także targów pracy odbywających się równolegle w miastach na terenie całej Europy. Organizacji, która najbardziej przyczyni się do promocji mobilności geograficznej i zawodowej pracowników, zostanie przyznana nagroda europejska.

Działania w ramach programu będą również podejmowane na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Będą one obejmowały między innymi działania informacyjne, badawcze oraz organizację przedsięwzięć i projektów związanych z tematem programu.

Budżet Europejskiego Roku Mobilności Pracowników wynosi 6 mln €, z czego około 4 mln € zostanie przeznaczonych na wsparcie projektów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i w ramach współpracy transgranicznej Państw Członkowskich, zapewniając współfinansowanie do 85% kosztów. Komisja będzie traktowała priorytetowo projekty zintegrowane, łączące wiele inicjatyw i angażujące kilku partnerów. Zaleca się także, aby partnerstwa te obejmowały instytucje rządowe i samorządowe, partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe.

Komisja Europejska szacuje, że w ramach budżetu programu zostanie dofinansowanych od 30 do 40 projektów w całej Europie.

Udział WUP w programie

Wojewódzki Urząd Pracy uczestniczy jako instytucja partnerska w projekcie inicjowanym przez Izbę Handlową w Oviedo w Hiszpanii pn. "Kampania na rzecz podnoszenia świadomości o możliwościach związanych z mobilnością pracowników w krajach UE oraz organizacja Europejskich Targów Pracy w Oviedo", realizowanym w ramach Inicjatywy KE "2006 - Europejski Rok Mobilności Pracowników. Ku Europejskiemu Rynkowi Pracy". Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości oraz rozpowszechnienie informacji dotyczących korzyści płynących z pracy za granicą. Projekt realizowany będzie w okresie od marca do grudnia 2006r.

Projekt zakłada szereg działań informacyjnych, badawczych we wszystkich krajach partnerskich oraz przedsięwzięć typu organizacja Europejskich Targów Pracy w Oviedo we wrześniu 2006 r. z udziałem przedstawicieli urzędów pracy, przedsiębiorców, pracowników, osób poszukujących pracy, absolwentów oraz asystentów EURES. Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako jednego z partnerów projektu należeć będzie organizacja spotkań informacyjnych i seminarium, mających na celu wypromowanie geograficznej i zawodowej mobilności pracowników na Śląsku . Wkład finansowy, jaki Wojewódzki Urząd Pracy wniesie do projektu wyniesie 9 374,08 Euro.

Do zadań WUP jako partnera w projekcie należeć będzie:

 1. Udział w Europejskich Targach Pracy w Oviedo, organizowanych w terminie 29-30 września 2006 r.

 2. Zorganizowanie seminarium informacyjnego, poświeconego mobilności pracowników w czerwcu 2006 r. z udziałem przedstawicieli instytucji: EURES Asturias, Scoop (agencja pracy przy Izbie Handlowej w Oviedo), przedsiębiorstw z Asturii zainteresowanych pozyskaniem pracowników ze Śląska, firm ze Śląska zainteresowanych pozyskaniem pracowników z Asturii, powiatowych urzędów pracy ze Śląska, a także mieszkańców województwa śląskiego zainteresowanych mobilnością zawodową;

 3. Zorganizowanie spotkania informacyjnego przed udziałem w Europejskich Targach Pracy w Oviedo dla firm i powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego na temat możliwości udziału w Europejskich Targach Pracy i współpracy w ramach programu mobilności pracowników. (wrzesień 2006);

 4. Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla firm i powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego, informującego o wynikach udziału w Europejskich Targach Pracy oraz prezentacja analizy nt. mobilności zawodowej. Wojewódzki Urząd Pracy będzie aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania pracowników ze Śląska zainteresowanych pracą w hiszpańskich przedsiębiorstwach. (październik 2006);

 5. Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla gminnych centrów informacji z województwa śląskiego, informującego o wynikach udziału w Europejskich Targach Pracy oraz zachęcenie do współpracy w procesie promowania idei mobilności zawodowej i pozyskiwania osób zainteresowanych pracą w hiszpańskich przedsiębiorstwach. (październik 2006);

 6. Promowanie idei projektu i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej z udziałem lokalnych i regionalnych środków przekazu;

 7. Aktualizacja informacji nt. projektu na stronie www;

 8. Przesyłanie raz w miesiącu zaktualizowanej informacji do elektronicznego biuletynu informacji projektu na temat stanu jego projektu do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie (czerwiec-grudzień 2006 r.);

 9. Opracowanie części raportu końcowego (listopad 2006 r.).

Strona projektu: http://www.movilidadlaboral.eu/index.php


Utworzono:  2011-06-01 10:33:26

Zmodyfikowano:  2011-06-01 12:02:18