WUP_naglowek

Wydział Programów Rynku Pracy opracował analizę efektywności programów lokalnych realizowanych przez samorządy powiatowe (powiatowe urzędy pracy) w 2006 roku. Programy te spełniły istotną i ważną rolę w aktywizowaniu społeczności lokalnych oraz osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Województwa Śląskiego.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na ten cel przyznane samorządom powiatowym pochodziły z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej i wynosiły ogółem 21155,8 tys. zł. Powiatowe urzędy pracy Województwa Śląskiego wykorzystały je w 98,99%; wydatkowane zostały środki FP w kwocie 20942,9 tys. zł na realizację programów lokalnych – nie wydano 212,9 tys. zł.

Środki te stanowiły 17,5% środków Funduszu Pracy przyznanych samorządom powiatowym Województwa Śląskiego algorytmem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2006 roku.

Dodatkowe kwoty Funduszu Pracy pozwoliły na przygotowanie i zrealizowanie 70 programów lokalnych, w których, w charakterze beneficjentów wystąpiły 5563 osoby bezrobotne zaliczane do grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Koszt aktywizacji jednej osoby bezrobotnej uczestniczącej w programie wyniósł 3764,67 zł.

Po zakończeniu uczestnictwa w programach lokalnych osoby te, w liczbie 3285 zostały zatrudnione lub też kontynuowały swoje zatrudnienie realizowane w ramach programów. Osiągnięta została, zatem efektywność liczona na potrzeby programów lokalnych na poziomie 59,05%.

Efektywność programów lokalnych - download

Utworzono:  2011-05-24 14:55:39

Zmodyfikowano:  2011-05-24 14:58:55