WUP_naglowek

Realizacja projektu mobilności pn. "Aktywizacja osób wykluczonych społecznie na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Belgii".

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. "Aktywizacja osób wykluczonych społecznie na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Belgii" w ramach Programu Leonardo da Vinci. W okresie od grudnia 2011 do stycznia 2012 przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników projektu. Okres realizacji projektu: 01.12.2011 - 30.09.2012.

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu zapoznanie śląskich służb zatrudnienia oraz ich partnerów społecznych z dobrymi praktykami stosowanymi na rzecz zwiększenia zatrudnienia i poprawy warunków życia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto celem grupy 12 osobowej, reprezentującej instytucje rynku pracy jest znalezienie rozwiązań z obszaru projektu możliwych do zaadaptowania na gruncie woj. śląskiego a także nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy śląskimi oraz walońskimi przedstawicielami. Przedstawiciel instytucji partnerskiej zorganizuje dla beneficjentów wymiany 5-dniowy cykl wizyt szkoleniowo-doradczych w instytucjach świadczących usługi na rzecz aktywizacji osób wykluczonych społecznie tj. Lokalnych Urzędach Pracy, Centrum Doskonalenia Zawodowego. Rezultatami projektu będą: zdobycie wiedzy przez 12 uczestników na temat dobrych praktyk wykorzystywanych we wsparciu osób wykluczonych społecznie (zasady współpracy instytucjonalnej, instrumenty wsparcia, narzędzia, źródła finansowania), poprawa jakości metod pracy z osobami marginalizowanymi w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie prezentacji na zadany temat po powrocie z wymiany doświadczeń w ciągu 30 dni od daty powrotu.

Partner: LE FOREM - Waloński Urząd ds. Szkolenia Zawodowego i Zatrudnienia w Belgii.

Uczestnicy wymiany doświadczeń: Kadra zarządzająca i pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Powiatowe Urzędy Pracy - Powiaty, w których zarejestrowanych jest najwięcej osób długotrwale bezrobotnych, instytucje rynku pracy takie jak Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, NGO działające w obszarze rynku pracy. W sumie 12 uczestników.

Okres realizacji i miejsce wyjazdu: wymiana doświadczeń nastąpi w terminie 14 - 21 kwietnia 2012r. w Charleroi w Belgii.

Koszt wyjazdu: całkowicie pokryty ze środków Programu Leonardo da Vinci.

Przygotowanie uczestników przed wyjazdem:

  • przygotowanie językowe i kulturowe - (luty, marzec).

Zadania uczestników projektu:

  • uczestnictwo w codziennych spotkaniach z partnerem podczas wyjazdu i realizacja programu wymiany doświadczeń,
  • aktywny udział w prowadzonych dyskusjach i wymianie doświadczeń podczas pobytu w Charleroi,
  • uczestnictwo w przygotowaniu językowo-kulturowym,
  • wypełnienie elektronicznego raportu w systemie Rap4Leo po powrocie z wymiany doświadczeń (instrukcja dostępu zostanie udzielona przez organizatora),
  • przygotowanie prezentacji na zadany temat po powrocie z wymiany doświadczeń w ciągu 30 dni od daty powrotu.

PLIKI DO POBRANIA:

- ZASADY REKRUTACJI - [word]

- FORMULARZ REKRUTACYJNY - [word]

- OŚWIADCZENIE, ŻE UCZESTNIK NIE BRAŁ DOTYCHCZAS UDZIAŁU W PROJEKCIE IVT/PLM/VETPRO W KONKURSACH 2007 - 2010. - [word]

- RAPORT PODSUMOWUJĄCY- [word]

- REZULTAT KOŃCOWY PROJEKTU - [word]

 

Utworzono:  2011-12-15 08:24:57

Zmodyfikowano:  2012-07-06 12:11:44