WUP_naglowek

Koordynator

Koordynator wspiera Komitet Sterujący w kierowaniu i monitorowaniu wdrażania uzgodnionych i zatwierdzonych działań. W tym względzie, jego główne zadania to:

 • Przygotowanie posiedzeń Komitetu Sterującego;

 • Promowanie i reprezentowanie partnerstwa we współpracy z Przewodniczącym Komitetu Sterującego;

 • Przygotowanie (i regularna aktualizacja) projektu planu działań dla partnerstwa, zgodnego z priorytetami i zasadami EURES;

 • Opracowywanie propozycji działań zgodnie z Wytycznymi EURES;

 • Zapewnianie spójnego i zintegrowanego podejścia do działań EURES-T;

 • Zapewnienie i implementacja, we współpracy z Komitetem Sterującym, systemu monitoringu i oceny;

 • Przygotowanie we współpracy z Komitetem Sterującym przeglądu partnerstwa EURES-T oraz skontaktowanie się z zainteresowanym członkiem EURES w celu przeprowadzenia rzeczywistego spotkania kontrolnego;

 • Inicjowanie i nadzorowanie działań dla oceny środków podejmowanych przez partnerów;

 • Monitorowanie jakości działań wspierających partnerów zgodnie z kryteriami i metodami przyjętymi dla EURES;

 • Codzienny nadzór oraz, w stosownych przypadkach, implementacja zatwierdzonych działań partnerstwa;

 • Regularne monitorowanie jakości podstawowych świadczonych usług, w szczególności przez doradców EURES oraz zapewnianie ich uczestnictwa w systemie sprawozdawczości EURES;

 • Promowanie synergii z innymi programami Wspólnoty.

 • Zapewnianie dobrej komunikacji z innymi partnerstwami trans-granicznymi, członkami EURES oraz Komisją;

Koordynatorem Partnerstwa Transgranicznego "EURES-T Beskydy" została wybrana pani Mgr. Ľudmila Vorčáková.