WUP_naglowek

Praca tymczasowa, co to jest i jak z niej korzystać?

Większość osób, niezależnie od wieku i doświadczenia, która zakończyła okres edukacji, prędzej czy później staje przed koniecznością, czy też chęcią podjęcia zatrudnienia lub zmiany miejsca pracy.

Rozpoczyna się, więc etap poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Wysyłamy, więc swoje dokumenty aplikacyjne, pytamy znajomych, składamy CV do firm, w których chcielibyśmy się kiedyś znaleźć, czy też korzystamy z pomocy urzędów pracy. Istnieje jeszcze jedna ewentualność. Są nią agencje pracy tymczasowej. Większość osób jest dość sceptycznie nastawiona do takiej możliwości, ponieważ pojęcie "praca tymczasowa", nie wydaje im się interesującą alternatywą. Czy słusznie?

Wraz ze zmianami, jakie zachodzących na współczesnym rynku pracy zachodzi konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Praca tymczasowa jest jedną z takich form. Jej głównym założeniem jest wykonywanie pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Istota pracy tymczasowej:

Praca tymczasowa to zatrudnienie o okresowym charakterze - sezonowym lub doraźnym, i może trwać nawet od kilku godzin do 18 miesięcy.

Istota pracy tymczasowej to trójstronny układ:

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

strz_w_dol

PRACOWNIK TYMCZASOWY

strz_w_dol

FIRMA - PRACODAWCA UŻYTKOWNIK

Jak sama nazwa wskazuje praca tymczasowa, docelowo nie jest związana ze stałym miejscem pracy. Zgłaszając się do agencji zatrudnienia, mamy możliwość pracować dla firmy jedynie przez pewien określony i umowny okres czasu. Do 2010 roku było to dwanaście miesięcy, obecnie jednak okres został wydłużony do 18 miesięcy.

Nie oznacza to jednak, iż nie mamy szansy na podjęcie stałego zatrudnienia. Doświadczenie pokazuje, że dobry pracownik tymczasowy, ma szansę zostać tym etatowym już bezpośrednio w firmie. Jak się to dzieje? Agencja pracy tymczasowej posiada w swojej ofercie, wiele różnych przedsiębiorstw, dla których, w razie zaistniałej potrzeby, rekrutuje pracowników. Formalnie, jesteśmy zatrudnieni przez agencję pracy, to tam otrzymujemy umowę, wynagrodzenie, a na zakończenie zatrudnienia, świadectwo pracy. U pracodawcy użytkownika natomiast - bo tak nazywany jest klient agencji pracy, czyli firma, dla której świadczymy nasze usługi, tylko albo aż pracujemy. Oznacza to, że jeśli tylko zostaniemy docenieni przez pracodawcę, nasza praca będzie efektywna, istnieje realna możliwość, że zostaniemy przejęci bezpośrednio przez pracodawcę, bez pośrednictwa agencji.

Jak to działa:

Pracodawca zleca agencji pracy wyszukanie i dostarczenie pracownika o właściwych kwalifikacjach w celu wykonania uzgodnionych zadań w określonym czasie

strz_w_dol

Pracodawca i Agencja pracy tymczasowej i podpisują odpowiednią umowę, zawierającą szczegóły współpracy

strz_w_dol

Agencja podejmuje działania rekrutacyjne lub wyszukuje odpowiedniego kandydata w swojej bazie danych

strz_w_dol

Agencja zatrudnia kandydata i oddelegowuje go do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy, pod jego bezpośrednim kierownictwem

strz_w_dol

Wszystkie obowiązki kadrowo-płacowe w stosunku do pracownika tymczasowego spoczywają na agencji pracy, która jest jego formalnym pracodawcą

Ważne!!!

   
 • Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy oraz innych warunków zatrudnienia niż inni pracownicy zatrudnieni bezpośrednio     u Pracodawcy, wykonujący prace tego samego rodzaju;
 •  
 • Agencji pracy tymczasowej nie wolno pobierać od Pracownika opłat za wpisanie do bazy danych lub oddelegowanie do pracy u Pracodawcy.

Czy to się opłaca?

  Pracownikowi:

   
 • To dobra możliwość pierwszego kontaktu z pracą i rozpoczęcia kariery zawodowej. Absolwenci po szkole, czy studiach, zazwyczaj nie posiadają doświadczenia zawodowego;
 •  
 • Świetna sposobność podjęcia pracy zarobkowej podczas wakacji. Już podczas nauki powinniśmy zdobywać doświadczenie zawodowego. Agencje pracy umożliwiają podpisywanie nawet tygodniowych umów o pracy, a te są tak samo ważne pod względem prawnym, jak te podpisywane bezpośrednio z pracodawcami. Możemy liczyć na pracę nie tylko przy zbiorze przysłowiowych truskawek, ale również zająć się jakąś pracą biurową, jako konsultant call center czy też zastąpić magazyniera, który jest na urlopie;
 •  
 • Uzyskujemy możliwość zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy. Często pracodawcy nie chcą ryzykować i sprawdzają kandydatów właśnie poprzez pracę na umowę tymczasową. Od pracownika zależy czy da się poznać od najlepszej strony i sprawi, że pracodawca nie będzie chciał zrezygnować dobrego pracownika;.
 •  
 • Umowa o pracę tymczasową, wiąże się z tym samym co "normalna" umowa o pracę. Od takiej umowy są odprowadzane wszelkie należne składki. Przysługuje prawo do urlopów wypoczynkowych, zwolnienia chorobowego, a okres składkowy wliczany jest do przyszłej emerytury.
 •  
 • Aktywność na rynku pracy - kontakt z agencją to świetna okazja powrotu na rynek pracy lub pierwszego kontaktu z pracą;
 •  
 • Pewna swoboda - praca tymczasowa umożliwia łączyć inne obowiązki (np. rodzinne szkolne, studenckie,).

Pracodawcy:

   
 • pozwala na szybkiego pozyskania nowego pracownika lub całych grup pracowników; o konkretnych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 •  
 • umożliwia obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez aktualne dostosowywanie struktury i ilości zatrudnionych osób do bieżących potrzeb firmy;
 •  
 • przesunięcie na zewnętrzną firmę procesów i kosztów związanych z rekrutacją i selekcją, szkoleniami oraz motywowaniem pracowników;
 •  
 • w znaczny stopniu ogranicza biurokrację w firmie - agencja pracy przygotowuje umowy, obsługuje płatności, ubezpieczenia i wypłaty wynagrodzeń;
 •  
 • pozwala na redukcję kosztów i ryzyka firmy związanego z rotacja pracowników.

Jak nie dać się oszukać:

Po pierwsze:

Sprawdź aktualny wpis do rejestru w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Prowadzenia działalności w zakresie agencji zatrudnienia wymaga uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia prowadzonym przez Marszałków Województw (Wojewódzkie Urzędy Pracy). Rejestr wszystkich legalnie działających agencji można sprawdzić na stronie www.kraz.praca.gov.pl. O wpis do rejestru może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarcza, który nie jest karany za nielegalne prowadzenie agencji zatrudnienia, nie zalega z realizacja zobowiązań podatkowych, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tylko agencja zatrudnienia, posiadająca certyfikat może świadczyć usługi w zakresie rekrutacji do pracy w kraju i zagranica, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej, poradnictwa zawodowego.

Po drugie:

Opinie i referencje

Powinno zapoznać się listą dotychczasowych klientów agencji oraz informacjami i opiniami o niej dostępnymi na jej stronach www, w Internecie (fora związane z pracą, lokalne strony internetowe itp.) oraz w mediach (zwłaszcza lokalnych).

Po trzecie:

Zrzeszenie agencji w organizacjach i związkach branżowych

Przynależność agencji pracy do organizacji branżowych t.j. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia lub innych organizacji regionalnych, izb gospodarczych, lokalnych związków pracodawców. Umożliwia to skuteczniejsze sprawdzenie agencji oraz stwarza możliwość odwołania lub skargi.

Warto znać:

Przepisy regulujące proces zatrudniania pracowników tymczasowych oraz działalność agencji pracy tymczasowej tj:

   
 • Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
 •  
 • Ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003r. Nr 166 poz. 1608 z późn. zm.);
 •  
 • Ustawę o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 221; poz. 1737);
 •  
 • Przepisy unijne regulują pracę tymczasową w zapisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej. Celem Dyrektywy jest zapewnienie właściwej ochrony pracownikom tymczasowym oraz zapewnienie w państwach członkowskich możliwości rozwoju pracy tymczasowej poprzez usunięcie ograniczeń i barier w świadczeniu usług przez agencje pracy tymczasowej.

 Warto pamiętać że:

w razie kontaktu z nieuczciwym pośrednikiem pracy lub osobami prowadzącymi nielegalne pośrednictwo pracy i pobierającymi opłaty za pośrednictwo należy powiadomić właściwy wojewódzki urząd pracy, policję lub prokuraturę.


Opracowanie: Rafał Rojek - doradca zawodowy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej