WUP_naglowek
 /  Start

Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej, w tym wniosków po uzupełnieniu wymogów formalnych – konkurs nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 2016-06-29 14:38:11

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 rozlosowano wnioski przekazane do oceny formalnej.


Informacja o przekazaniu wniosków na KOP – konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 2016-06-28 15:04:57

28 czerwca 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.


Ogłoszono konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 w ramach RPO WSL 2014-2020 2016-06-28 12:56:15

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.


Instrukcje podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu w SEKAP oraz ePUAP 2016-06-27 13:07:45

Wszystkich Wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z:

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego ePUAP oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP - pdf

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w ePUAP za pomocą profilu zaufanego ePUAP - pdf

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w ePUAP za pomocą dwóch profili  zaufanych ePUAP – pdf


Kontakt z Wydziałem Wyboru Projektów EFS 2016-06-27 11:47:55

Mając na uwadze terminowość wykonywanych zadań przez pracowników Wydziału Wyboru Projektów EFS, uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące etapu weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie, prowadzonych negocjacji, procedury podpisywania umów o dofinansowanie i innych zadań Wydziału, będą udzielane telefonicznie od poniedziałku do piątku tylko i wyłącznie w godz. od 9.00 do 12.00.


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona 2016-06-24 14:05:48

Informujemy, że została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. To narzędzie służące do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powinna być stosowana przez beneficjentów w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza III turę naboru kandydatów do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w obszarze „Zatrudnienie” 2016-06-22 12:14:03

Na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza III turę naboru kandydatów do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w obszarze „Zatrudnienie”.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 2016-06-22 09:52:21

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż w dniu 17 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16, na którym rozlosowane zostały wnioski przekazane do oceny formalnej.


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 2016-06-22 09:15:06

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15.


Wzór harmonogramu płatności RPO do umowy o dofinansowanie projektu 2016-06-20 10:29:03

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza wzór harmonogramu składania wniosków o płatność dla RPO WSL 2014-2020, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektów konkursowych, wraz z informacjami wskazującymi na sposób jego wypełnienia oraz przykładowo wypełnionymi harmonogramami.<< : 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 : >>