WUP_naglowek
 /  Start

Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 2016-05-31 13:37:01

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.

 


Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 2016-05-31 08:53:53

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 24.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 960/115/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 dla Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne-konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Informacja o przekazaniu wniosków na KOP – konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 2016-05-30 13:52:21

27 maja 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.


Ruszają konkursy dla obszarów rewitalizowanych 2016-05-27 15:09:39

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 27 maja br. cztery konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


Ostatni dzień naboru w konkursie 1.2.1 PO WER 2016-05-24 16:08:06

Informujemy, że 27 maja (piątek) br. w ostatni dzień naboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest czynny, a Zespół ds. Promocji i Informacji oraz Punkt Kontaktowy EFS pracują w stałych godzinach od 7.30 do 15.30.


Składanie wniosku PO WER przez platformę SEKAP  2016-05-23 14:35:46

W związku z dużą ilością pytań informujemy, iż podmioty, które wysyłają wniosek drogą elektroniczną przez SEKAP powinny  w Katalogu Usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy wybrać folder „Inne”, a następnie otworzyć zakładkę „Złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług”, zatytułować pismo numerem konkursu: „POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16”.


Przywrócenie możliwości logowania poprzez e-PUAP 2016-05-23 14:13:32

Zespół Administratorów Merytorycznych Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) poinformował o planowanym w dniu 23 maja br. przywróceniu możliwości logowania poprzez e-PUAP.


Aktualizacja SZOOP RPO WSL 2016-05-20 12:09:42

17 maja 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata. 2014-2020 ( SZOOP 5.1).


Konsultacje Wytycznych 2016-05-20 11:48:08

Trwają konsultacje Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Wydłużenie terminu naboru w konkursie 7.1.3 2016-05-18 15:00:00

Informujemy, że na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Zarząd Województwa Śląskiego podjął w dniu 17. 05. 2016 r. uchwałę o wydłużeniu terminu naboru dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 do dnia 21. 06. 2016 r.<< : 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 : >>