WUP_naglowek
 /  Start

Brak możliwości logowania do SL2014 z wykorzystaniem portalu ePUAP 2016-05-06 09:43:01

Informujemy, że nie ma możliwości logowania się do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 przez Portal ePUAP.


Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 2016-05-05 14:02:46

W dniu 4 maja 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16


Spotkania informacyjne (szkolenia) w subregionach 2016-05-05 08:49:52

27 i 29 kwietnia br. odbyły się dwa spotkania informacyjne (szkolenia): w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz w Bielskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone w procesie negocjacji 2016-05-04 11:45:29

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczalne w procesie negocjacji. Przedmiotowe oświadczenie należy przesłać wraz z wnioskiem skorygowanym o ustalenia negocjacyjne prowadzone w ramach konkursów ogłoszonych dla RPO WSL 2014-2020 w roku 2015.


Aktualizacja informacji o uzyskiwaniu kwalifikacji w projektach EFS 2016-05-04 09:09:57

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) i Ministerstwem Edukacji Narodowej opracowało dokument pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego". Podstawą do tego opracowania był Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowany przez IBE oraz Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 roku.

 

Materiał jest obszernym wyjaśnieniem w jaki sposób mierzyć wskaźniki EFS dotyczące uzyskiwania kwalifikacji. Będzie obowiązywać do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 2016-04-29 15:09:38

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 2016-04-29 15:02:52

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15.


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 2016-04-29 14:38:35

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15.


Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych 2016-04-26 14:08:14

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę uzupełnionych wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.


Opóźnia się nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych 2016-04-25 13:39:26

18 kwietnia br. minął termin implementacji znacznej części przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Dokument uchylał Dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywę 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE.<< : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 : >>