WUP_naglowek
 /  Start

Zaproszenie Ministerstwa Rozwoju na webinarium 2016-06-17 14:40:19

Ministerstwo Rozwoju zaprasza – w najbliższy wtorek, 21 czerwca, o godz. 9.30 – na kolejne z cyklu internetowych seminariów organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną. Będzie ono poświęcone unijnemu wsparciu na założenie działalności gospodarczej czy kompleksowemu wsparciu start-upów.


Niedostępność SL2014 oraz KSI SIMIK 07-13 2016-06-17 08:24:31

Informujemy, że od 17 czerwca 2016 (piątek) od godziny 12:00 do 20 czerwca 2016 (poniedziałek) do godziny 08:00 aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz aplikacja KSI SIMIK 07-13 będą niedostępne.


Informacja o przekazaniu wniosków na Komisję Oceny Projektów – konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 2016-06-16 14:25:27

16 czerwca 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.


Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych 2016-06-16 08:17:02

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych. Przedmiotowe oświadczenie jest załącznikiem niezbędnym do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursów ogłoszonych dla RPO WSL 2014-2020 w roku 2015.


Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 2016-06-13 11:25:16

Informujemy, że 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – projekty konkursowe, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy.


Zapraszamy na spotkania informacyjne w związku z ogłoszeniem konkursów w ramach Poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RPO WSL 2014-2020 2016-06-10 10:53:01

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wraz z Przedstawicielami Subregionów obszarów rewitalizowanych tj. Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Miastem Częstochowa oraz Miastem Bielsko-Biała, zapraszają na spotkania informacyjne. Spotkania dotyczą zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 RPO WSL 2014-2020 w związku z ogłoszonymi konkursami.


Poradnik o zasadzie równości szans płci 2016-06-09 08:47:05

Ukazał się poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 – publikacja przydatna szczególnie dla planujących ubieganie się o środki europejskie i składanie projektów współfinansowanych z funduszy UE.


Konsultacje społeczne założeń dotyczących Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020 2016-06-07 15:50:44

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu pn. Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawierającego podstawowe założenia odnośnie realizacji wsparcia w ramach Działania 8.2 RPO WSL 2014 – 2020.


Zapraszamy na nasz profil na Facebooku 2016-06-07 14:43:55

Miło nam Państwa poinformować, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uruchomił oficjalny profil na serwisie społecznościowym Facebook o nazwie „Śląskie-Rynek Pracy”.


Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 2016-06-06 14:19:22

Informujemy, że 2 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.<< : 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 : >>