WUP_naglowek
 /  Start

Spotkanie z biznesem w Mysłowicach 2016-04-25 13:28:07

Eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Funduszu Górnośląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą prelegentami adresowanego do przedsiębiorców spotkania w Mysłowicach.


I Kongres Przedsiębiorców Ziemi Lublinieckiej 2016-04-25 13:21:41

Dziś w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie ma miejsce I Kongres Przedsiębiorców Ziemi Lublinieckiej: Innowacyjność i Fundusze – prosta droga do rozwoju Twojej firmy.


Duże zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi w Częstochowie 2016-04-25 13:14:16

21 kwietnia br. odbyły się dwa spotkania informacyjne w Częstochowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy Katowicach dla firm i instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród lokalnych przedsiębiorców – łącznie wzięła w nich udział ponad 70-osobowa grupa uczestników.


Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 2016-04-22 14:34:49

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Aktualizacja „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020” 2016-04-20 10:06:43

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 633/106/V/2016 przyjął zaktualizowany dokument pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wersja 5 wraz z załącznikami.


Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych 2016-04-19 16:00:08

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.


Informacja o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 RPO WSL 2016-04-19 14:23:34

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - IP RPO Województwa Śląskiego ogłasza wyniki naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Działania 7.2 RPO WSL.


Duże zainteresowanie konkursem w ramach Podziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020 2016-04-15 16:13:39

13 kwietnia 2016 w Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne, które dotyczyło zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących prac i pozostających bez zatrudnienia”.


Zaproszenie na spotkanie informacyjne pt. Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 2016-04-12 08:53:09

Mając na uwadze konieczność szerokiego promowania działań służących rozwojowi przedsiębiorczości w Subregionie Północnym województwa śląskiego, WUP w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Lokalnym Punktem Informacyjnym w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia br. w siedzibie Częstochowskiej Filii WUP w Katowicach - Al. Niepodległości 20/22, sala nr 1.02 (sala Stowarzyszenia Księgowych).


Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020 oraz Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020  2016-04-12 08:16:41

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 oraz Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z ogłoszeniem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16.<< : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 : >>