WUP_naglowek
 /  Start

Informacja o zatwierdzeniu do dofinansowania projektu pt. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES  2016-02-24 13:58:35

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 informuje, że w dniu 16 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 281/93/V/2016 przyznał dofinansowanie w kwocie 847 123,31 PLN oraz zatwierdził Zasady realizacji dla projektu pozakonkursowego pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES realizowanego w ramach RPO WSL; Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania  bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES.


Zależy nam na Twojej opinii 2016-02-23 07:36:59

Zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej na temat efektów wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2007-2013.<< : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 : >>