WUP_naglowek
 /  Start

Zmiany w SZOOP PO WER 2016-04-07 14:52:22

24 marca 2016 r. Minister Paweł Chorąży podpisał czwartą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie:


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2016-04-07 11:32:48

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).


Zaproszenie na spotkanie informacyjne  2016-04-05 15:48:58

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Podziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia RPO WSL 2014-2020


Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów PO WER 2016-04-01 10:28:25

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój przekazała informację podtrzymującą swoje stanowisko dotyczące interpretacji zapisu podrozdziału 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Zapis dotyczy obowiązku umieszczania plakatu A3 w miejscach realizacji projektów. Jeśli działania projektowe realizowane są w kilku lokalizacjach plakat należy umieścić w każdej z nich.


Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.2 Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020 2016-03-29 10:33:29

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020 2016-03-24 15:49:32

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


Informacja o braku dostępu do LSI 2014 2016-03-22 15:16:41

Informujemy, że ze względu na przeprowadzenie niezbędnych prac serwisowych w obszarze środowiska produkcyjnego i szkoleniowego systemu LSI 2014 w dniu dzisiejszym t.j. 22.03.2016 w godzinach 17:00 – 23:59 LSI 2014 będzie niedostępny.


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 2016-03-21 15:20:12

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15.


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 2016-03-21 15:10:44

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 2016-03-21 13:31:15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15.<< : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 : >>