WUP_naglowek
 /  Start

Komentarze IZ POWER dotyczące kwestii kwalifikowalności 2016-09-01 12:43:26

Ministerstwo Rozwoju skierowało do beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informację o podstawowych dokumentach regulujących kwestie kwalifikowalności wydatków w obecnym okresie programowania.


Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni 2016-08-31 12:37:56

W dniu 26 sierpnia 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregionu Zachodniego.


Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregion Południowy 2016-08-31 12:34:03

W dniu 26 sierpnia 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregionu Południowego.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 2016-08-30 13:08:53

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 2016-08-30 12:53:48

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny.


Informacja o wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosków na KOP - konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 2016-08-29 16:06:07

W związku z pozytywną oceną formalną wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej – pdf


Wstrzymanie wniosków o udzielenie pożyczki 2016-08-29 12:16:44

Fundusz Górnośląski SA (FG SA) realizujący wsparcie w postaci udzielenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Rozpocznij działalności – poŻyczymy Ci sukcesu”.


Baza Usług Rozwojowych – nowa odsłona Rejestru Usług Rozwojowych 2016-08-26 15:10:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


Zapraszamy na spotkania informacyjne w związku z ogłoszeniem konkursów w ramach Poddziałań 7.3.1 oraz 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych RPO WSL 2014-2020 2016-08-26 08:19:33

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wraz z Przedstawicielami Subregionów obszarów rewitalizowanych tj. Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Miastem Częstochowa oraz Miastem Bielsko-Biała, zapraszają na spotkania informacyjne. Spotkania dotyczą zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.3.1 oraz Poddziałania 7.3.2 RPO WSL 2014-2020 w związku z ogłoszonymi konkursami.


Instrukcje podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu w SEKAP oraz ePUAP 2016-08-25 15:24:13

Wszystkich Wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z:

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego ePUAP oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP - pdf

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w ePUAP za pomocą profilu zaufanego ePUAP - pdf

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w ePUAP za pomocą dwóch profili  zaufanych ePUAP – pdf<< : 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 : >>