WUP_naglowek
 /  Start

Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 7.4.1 i 7.4.2 RPO WSL 2014-2020 2016-09-20 13:45:20

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza z dniem 20 września 2016 roku konkurs nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT oraz konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement-konkurs RPO WSL na lata 2014-2020.


Zapraszamy beneficjentów Poddziałania 1.2.1 PO WER 2016-09-19 12:27:13

27 września br. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Jest ono adresowane szczególnie do beneficjentów realizujących projekty wspierające osoby młode na rynku pracy.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 2016-09-19 10:01:23

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.


Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny 2016-09-14 11:09:29

W dniu 9 września 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregionu Północnego.


Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny 2016-09-14 11:06:49

W dniu 9 września 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego.


Procedura odwoławcza – zalecana forma złożenia protestu (ponowne przypomnienie) 2016-09-12 10:25:45

Z uwagi na ewentualne problemy, które można napotkać w trakcie próby wysłania dokumentu drogą elektroniczną na platformę ePUAP oraz na platformę SEKAP, Instytucja Organizująca Konkurs rekomenduje składanie protestów w wersji papierowej do IP RPO WSL/IP PO WER.


II Edycja Akademii Przedsiębiorczości IT Loft Park Tychy – 28 września 2016 2016-09-09 14:07:47

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy wraz z partnerami zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej, osoby prowadzące „młode” firmy z terenu województwa śląskiego, a także firmy z sektora ITC i projektowego na II edycję Akademii Przedsiębiorczości. Kolejna odsłona to kolejne tematy, niezbędne każdemu przedsiębiorcy – tym razem proponujemy warsztaty tak istotne dla działalności jak: zawieranie umów oraz kształtowanie wizerunku.


Informacja o przekazaniu wniosków na KOP – konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 2016-09-05 12:42:50

2 września 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.


Zmiany w SOWA 2016-09-01 12:55:57

Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) udostępniła nową funkcjonalność w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).<< : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 : >>