WUP_naglowek
 /  Start

Nowe Newslettery WUP w Katowicach 2017-02-02 09:26:19

Wobec uruchomienia nowych serwisów internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

- https://power.wup-katowice.pl/ (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

- https://rpo.wup-katowice.pl/ (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020)

wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem bieżących informacji na temat ww. Programów oraz działań WUP w Katowicach w obszarze Funduszy Europejskich zapraszamy do zamówienia naszych Newsletter'ów.


Bezpłatne spotkanie informacyjne – działalność gospodarcza 2017-01-30 13:06:27

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Nowe strony internetowe EFS 2017-01-30 11:11:27

Informujemy, że zostały uruchomione nowe strony internetowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, poświęcone Europejskiemu Funduszowi Społecznemu.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs: RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 2017-01-27 12:41:19

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16.


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2017-01-27 12:37:12

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16pdf


Przedłużenie naboru wniosków w konkursie dla Poddziałania 8.2.2 RPO WSL 2014-2020 2017-01-27 12:04:49

Aktualnie żaden z programów rewitalizacji gmin Subregionu Północnego nie znajduje się w „Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego”, prowadzonym przez IZ RPO WSL. Tym samym we wnioskach o dofinansowanie nie jest możliwe spełnienie kryterium związanego z obszarami rewitalizowanymi (szczegółowego kryterium dostępu nr 8).


Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 11.3 RPO WSL 2014-2020 2017-01-27 12:00:39

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z dniem 27 stycznia 2017 r. ogłasza konkurs w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (konkurs nr RPSL.11.03.00- IP.02-24-030/17).


Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 11.4.3  2017-01-23 14:20:11

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 w ramach RPO WSL 2014-2020.


Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 po procedurze odwoławczej 2017-01-23 12:28:16

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  informuje, że w dniu 17.01.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 72/167/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 RPO WSL 2014-2020 dla powiatowych urzędów pracy 2017-01-23 09:36:43

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 23.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>