WUP_naglowek
 /  Start

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 po procedurze odwoławczej i w wyniku zwiększenia alokacji 2016-11-28 14:49:57

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2368/155/V/2016 zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 dla Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne-konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Publikujemy nowe regulaminy 2016-11-25 13:42:59

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego zmian w regulaminach konkursów, publikujemy nową wersję regulaminów uwzględniających te zmiany.


Odwołane spotkanie informacyjne w Bielsku-Białej 2016-11-24 13:09:29

Z związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaplanował w dniu 25 listopada br. spotkanie informacyjne w Bielsku-Białej dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach ww. Poddziałania.


Spotkanie informacyjne: Zasady aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.4.2 oraz Poddziałania 11.4.2 RPO WSL 2014-2020  2016-11-23 13:51:03

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym.


Zaproszenie na webinarium 2016-11-21 08:31:21

22 listopada, o godz. 9.30 odbędzie się webinarium, czyli internetowe szkolenie z cyklu tego typu wydarzeń organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną.


Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 7.3.1 - ZIT Subregion Centralny oraz Poddziałania 7.3.2 - RIT Subregion Zachodni 2016-11-18 13:45:25

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:


Spotkanie informacyjne w Bielsku-Białej  2016-11-18 11:50:01

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Podziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs RPO WSL 2014-2020.


Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 – zatwierdzenie listy ocenianych wniosków o dofinansowanie 2016-11-18 10:21:54

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący funkcję IOK informuje, że przedłużeniu uległ przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Po spotkaniach z beneficjentami Działania 11.3 oraz Poddziałań 7.3.3 i 7.4.2 RPO WSL 2014-2020 2016-11-18 09:04:31

Spotkania odbyły się 10 listopada: w godz. 9:00 - 11:00 – dla beneficjentów Poddziałań 7.3.3. i 7.4.2, a w godz. 12:00 - 14:00 – dla podpisujących umowy w ramach Działania 11.3.


Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 11.4.3 oraz 11.4.1 2016-11-17 09:36:27

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 11.4.3 oraz Poddziałania 11.4.1 RPO WSL na lata 2014-2020, oferującego wsparcie w obszarze interwencji jakim jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego.<< : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 : >>