WUP_naglowek
 /  Start

Zaproszenie na kolejne spotkanie informacyjne organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniu 08.11.2016 r. w Częstochowie 2016-11-02 07:50:52

Program spotkania obejmuje omówienie założeń dotyczących funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020. W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie przedstawią zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, w tym Regulamin Bazy. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zasadami konkursów w ramach Poddziałań 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs oraz 7.4.2 Outplacement – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020.


Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 8.2.1 i 8.2.2 RPO WSL 2014-2020 2016-10-31 14:28:44

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 31 października 2016 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.


Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 11.4.1, 11.4.2 i 11.4.3 RPO WSL 2014-2020 2016-10-31 14:09:22

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 31 października 2016 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.


Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia naboru w ramach Podziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2016-10-31 13:02:05

Informujemy, że w związku ze zgłoszonym przez IP RIT Subregionu Południowego zapotrzebowaniem rozszerzenia kursów językowych planowany w listopadzie br. nabór w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego nie odbędzie się i zostanie przesunięty na II kwartał 2017 roku.


Zaproszenie na spotkania informacyjne  2016-10-31 12:09:03

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkania informacyjne dla beneficjentów projektów dotyczące zasad realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 (działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach).


Zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców 2016-10-31 11:38:32

Firma Argo Navi Export organizuje 7 listopada br. w budynku Urzędu Miasta w Zabrzu spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Wybieramy operatorów 2016-10-31 11:17:36

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa RPO WSL 2014-2020 informujemy, że przedmiotem konkursu jest wybór operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania, którzy będą realizowali projekty w ramach tego działania.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkursy: nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregion Centralny, nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregion Zachodni 2016-10-28 16:35:21

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach następujących konkursów:

nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregion Centralny

nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregion Zachodni


Aktualizacja nr 2 listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2016-10-28 16:16:09

W związku z pozytywnym wynikiem rozstrzygnięcia autokontroli w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej.


Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.4.1, 7.4.2 oraz 8.2.3 RPO WSL 2016-10-28 15:48:43

Informujemy, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną nowe wersje Regulaminów konkursów dla:

- Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT,

- Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs,

- Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs.<< : 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : >>