WUP_naglowek
 /  Start

Interpretacja dotycząca powiązania projektu z programem rewitalizacji w ramach Działania 8.2 RPO WSL 2017-01-19 15:03:48

W nawiązaniu do wątpliwości, dotyczących interpretacji kryterium dot. powiązania projektu z programem rewitalizacji w ramach Działania 8.2 / Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2, realizowanego w formule ZIT/RIT WUP w Katowicach informuję:


Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 po procedurze odwoławczej 2017-01-18 14:38:55

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  informuje, że w dniu 17.01.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 74/167/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1  2017-01-17 15:42:45

W związku z interpretacją IZ PO WER dot. kryterium dostępu nr 5 „Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe, muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy” Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako IP PO WER aktualizuje ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Zmiana polega na zastąpieniu wyrażenia "2016" przy źródle danych, jakim jest barometr zawodów, wyrażeniem "najbardziej aktualny na dzień organizacji szkolenia".


Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 7.4.1 - ZIT oraz Poddziałania 7.4.2  2017-01-17 10:10:05

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:

- nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 Poddziałanie 7.4.1. Outplacement – ZIT,

- nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 Poddziałanie 7.4.2. Outplacement – konkurs.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs: RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 2017-01-17 08:39:31

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16.


WUP w Katowicach jako IP PO WER ogłasza w dniu 16.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 2017-01-16 15:58:29

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza w dniu 16.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Fundusze dla przedsiębiorców 2017-01-16 13:37:04

Krajowa Izba Gospodarcza realizuje drugą edycję projektu INFRASTRUKTURA ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020. Jest on realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, a odbiorcami mają być przedsiębiorcy.


Raport o unijnej pomocy 2017-01-12 12:37:57

Do końca 2014 roku 9,4 miliona mieszkańców Europy znalazło pracę dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, a 8,7 miliona zdobyło nowe kwalifikacje i potwierdziło to odpowiednim certyfikatem. Ponadto 13,7 miliona uczestników projektów podniosło swoje kwalifikacje.


„Fundusze w obiektywie” 2017-01-11 14:31:44

Wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi i efektami działań współfinansowanych z tych środków zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.


Informacja o aktualizacji listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16. 2017-01-11 13:55:41

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach aktualizuje Listę wniosków wybranych do dofinansowania z dn. 12.12.2016r. Zmiana dotyczy różnicy między wydatkami ogółem a wydatkami kwalifikowalnymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Rozbieżność jest efektem błędnego zaokrąglenia kwot przez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>